Miljø- og habitatkonsekvensvurdering af tilpasning af Høvsøre Testcenter for store vindmøller

02-06-2023

Tilpasningen af Høvsøre Testcenter er en del af en aftale af 15. december 2021 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at styrke rammevilkårene for test af vindmøller i Danmark. Aftalen er efterfølgende tiltrådt af Moderaterne.

Miljø- og habitatkonsekvensrapport 

Miljø- og habitatkonsekvensrapporten indeholder en vurdering af tilpasning af Høvsøre Testcenter for store vindmøller. Tilpasningen har til formål at muliggøre afprøvning af prototypemøller der er op til 275 meter høje, hvor der i dag kun er mulighed for at teste op til 200 meter høje møller. Tilpasningen indebærer en nedlæggelse af to af de nuværende syv standpladser til test af vindmøller for at kunne teste højere prototypemøller.

Miljø- og habitatkonsekvensrapporten har til formål at gennemgå de miljømæssige konsekvenser for udvidelsen, herunder undersøge påvirkningen af Natura 2000-område Nissum Fjord.

Miljøkonsekvensrapporten indeholder direkte og indirekte påvirkninger af

  • Befolkningen og menneskers sundhed, herunder støj og lyspåvirkning.
  • Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet
  • Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
  • Kulturarv og landskab
  • Samspillet mellem ovennævnte faktorer