Vejledning i klimatilpasning i planlægningen

08-04-2022

Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion, 2022 følger op på planlovsændringen i 2018, der gav kommuner nye muligheder for gennem planlægning at forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion.

Bolig- og planstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, DMI og i dialog med KL udarbejdet en vejledning, der første gang blev offentliggjort i 2019 og foreligger nu i en endelige version. Vejledningen vejleder om planlovens regler fra 2018, der stiller krav om udpegning af områder, der er truet af oversvømmelse og erosion, samt etablering af afværgeforanstaltninger, når der planlægges for nye byområder, fortætning af eksisterende by eller særlige tekniske anlæg inden for de udpegede områder.