Vejledning om reglerne for ekspropriation efter planloven

24-04-2019

Erhvervsstyrelsen udgiver ny vejledning om ekspropriation efter reglerne i planloven.

Folketinget har vedtaget en række ændringer af planloven, der er trådt i kraft den 1. januar 2019. Ved lovændringen er der foretaget ændringer i planlovens regler om ekspropriation. Formålet hermed er at gøre retstilstanden for kommunernes adgang til at ekspropriere efter planloven mere gennemskuelig og styrke retsstil­lingen for borgerne.

Vejledningen er et led i opfølgningen på Ekspropriationsudvalgets betænk­ning (nr. 1569, juni 2018) med anbefalinger om en række initiativer, der vil styr­ke borgernes retsstilling og retssikkerhed i forbindelse med ekspropriation efter planlovens regler.

Vejledningen er rettet mod kommunalbestyrelsens og de kommunale praktikeres sagsbehandling efter planlovens ekspropriationsbestemmelser. Hensigten er at vejlede om gældende ret om betingelserne for at ekspropriere efter planloven.