Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommer-husområder i kystnærhedszonen til byzone

15-06-2017

Denne vejledning gennemgår kriterierne for, at landets kystkommuner kan overføre sommerhusområder til byzone (afsnit 2). Endvidere beskrives proce-duren for kommunernes ansøgninger om overførsel (afsnit 3) 2.

Med aftalen Danmark i bedre balance - bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet og vedtagelsen af lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger åbnes mulighed for, at kystkommuner kan ansøge om at overføre eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone. Det kan for eksempel være mindre sommerhusområder, der ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende sammenhængende byzone, og hvor den rekreative værdi for kommunens og nabokommunens indbyggere er af underordnet betydning.

På baggrund af kommunernes ansøgning udsteder Erhvervsministeren et lands-plandirektiv1, der fastsætter hvilke sommerhusområder, der kan overføres til byzone. Herefter kan kommunerne overføre de pågældende sommerhusområ-der til byzone ved en lokalplan.