Scopingnotat for indhold i miljøkonsekvensrapporten for udvidelse af det nationale testcenter for vindmøller ved Østerild

01-01-2017

Et scopingnotat er en tidlig fastlæggelse af, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde og er en vigtig forudsætning for en god VVM-proces.

Erhvervsstyrelsen er på baggrund af den politiske aftale om udvidelse af testcenteret i Østerild udpeget som VVM-myndighed.

Scopingnotatet udgør myndighedens bestilling til bygherre og rådgiver forud for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten. Her fastlægges hvilke miljøvurderinger, der skal gennemføres, for samlet at kunne vurdere anlæggets miljømæssige konsekvenser. I scopingnotatet er videns- og datagrundlaget desuden beskrevet, og eventuelt behov for tilvejebringelse af yderligere data for at kunne vurdere påvirkningerne på miljøet som følge af projektet.

Notatet udarbejdes på baggrund af sagens oplysninger, bemærkninger fra idefasen og bidrag fra andre myndigheder samt VVM-bekendtgørelsens bilag 7.