Miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Høvsøre prøvestation for store vindmøller

18-12-2017

Regeringen har den ambition, at Danmark også i fremtiden skal være førende indenfor vindmølleteknologi for de store vindmøller.

Regeringen indgik i marts 2017 en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om, at undersøge mulighederne for at udvide de to nationale testcentre for store prototypevindmøller ved Høvsøre og Østerild.

Miljøkonsekvensrapport Høvsøre

Vedhæftet miljøkonsekvensrapport indeholder en vurdering af en udvidelse af prøvestationen for store vindmøller i Høvsøre med to standpladser med tilhørende infrastruktur til op til 200 meter høje prototypevindmøller.

Miljøkonsekvensrapporten har til formål at gennemgå de miljømæssige konsekvenser for udvidelsen, herunder undersøge konsekvenserne for at placere en standplads inden for et Natura 2000-områder.

Miljøkonsekvensrapporten indeholder direkte og indirekte påvirkninger af

  • Befolkningen og menneskers sundhed
  • Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet
  • Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
  • Materielle goder, kulturarv og landskab
  • Samspillet mellem ovennævnte faktorer