Vejledning om bygherres bidrag efter planloven

23-07-2014

Vejledningen indeholder en gennemgang af de regler i planloven, der gælder i forhold til bygherres bidrag.

Med ændringen af planloven ved lov nr. 579 af 18. juni 2012 (afbureaukratisering) er der således bl.a. sket en udvidelse af området for de aftaler, som grundejere og kommuner kan indgå om grundejers medfinansiering af infrastruktur. Planloven giver således nu mulighed for at indgå udbygningsaftaler for infrastruktur for alle områder uanset zonestatus.

Som et resultat af afbureaukratiseringsarbejdet publiceres denne vejledning bl.a. med det formål at give klarere retningslinjer for bygherrers bidrag til udarbejdelse af planer. Herved sikres enklere processer og bedre muligheder for kommunernes planlægning. Vejledningen behandler således tre forskellige former for bygherrebidrag: 1. Planlovens § 13, stk. 3, 2. pkt., hvorefter kommunen kan kræve teknisk bistand ved kommunens lokalplanpligt over for private. 2. Planlovens § 13, stk. 4, hvorefter kommunen kan kræve sikkerhedsstillelse, når ejer får areal i landzone overført til byzone. 3. Planlovens §§ 21 b og 21 c, hvorefter grundejere og kommunen kan indgå frivillige udbygningsaftaler om infrastruktur.