Vindmøller på § 3-beskyttede naturarealer

01-01-2014

Potentielle konsekvenser for biodiversitet, fugle og flagermus

I denne rapport er de direkte og indirekte konsekvenser for biodiversiteten ved opførelse af vindmøller på § 3-beskyttede arealer beskrevet særskilt for stedbundne arter og deres levesteder (enge, overdrev, moser, heder, strandenge, kystklitter, søer og vandløb) og for højmobile arter (fugle, flagermus og terrestriske pattedyr). I rapporten er der endvidere foretaget en udredning af principperne for afværgeforanstaltninger og kompenserende tiltag, herunder mulighederne for etablering af erstatningsnatur. Beskrivelserne bygger på den eksisterende viden og faglige skøn.