Sammenfattende redegørelse over høringsbidrag til miljøvurdering af mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller

01-01-2014

Nærværende sammenfatning redegør for, hvordan miljøhensyn er integreret i denne rapport for de 8 mulige arealer, og hvordan de bemærkninger, der er indkommet i høringsperioden, er taget i betragtning.

Miljøministeriet ved Naturstyrelsen har i samarbejde med en tværministeriel arbejdsgruppe screenet alle statslige arealer over 5 ha i landzone for at finde frem til de arealer, hvor der er muligheder for opstilling af produktionsvindmøller. I alt 1835 statsligt ejede arealer på tilsammen ca. 253.000 ha fordelt på 11 ministerier indgik i screeningen. Der er screenet for gældende afstands- og beskyttelsesregler i forhold til opsætning af vindmøller. Derpå vurderede ejerministerierne, om anvendelsen af arealerne, som opfyldte afstands- og beskyttelseskrav, var forenelig med planlægning for vindmøller.