Ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan

01-01-2014

Vejledning til at ophæve forældede lokalplaner og bygplanvedtægter uden samtidig at skulle udarbejde nye lokalplaner eller ændre områdets zonestatus.

Før lovændringen var det således alene muligt for kommunerne at ophæve lokalplaner og byplanvedtægter for arealer, der tilbageføres til landzone, og lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig. 

Lovændringen muliggør således, at kommunerne kan ophæve byplanvedtægter og lokalplaner for områder i byzone og sommerhusområder, når det ikke længere er muligt at administrere tilladelser mv. uden anvendelse af et § 14-forbud eller ved dispensationer efter § 19.

De nye bestemmelser, som er kommet ind under planlovens § 33, gør det hensigtsmæssigt at vejlede i hele planlovens § 33. Vedrørende de bestemmelser, som allerede var indskrevet i planlovens § 33 forud for lovændringen, kan der tillige henvises til afsnit 8.3 i Vejledning nr. 9922 af 28. april 2009 om lokalplanvejledning, jf.

Nærværende vejledning supplerer således lokalplanvejledningen for så vidt angår de nye bestemmelser i planlovens § 33. For så vidt angår de ældre bestemmelser, vil der i store træk være tale om et sammenfald mellem ordlyden i lokalplanvejledningen såvel som i denne vejledning. De steder, hvor ordlyden er ændret, erstatter denne vejledning lokalplanvejledningen.