Vedr. landzoneforhold ift. små rensningsanlæg til husspildevand for ejendomme i det åbne land

07-02-2014

Denne vejledning uddyber afsnit 2.6.6. om rodzoneanlæg i Miljøministeriets "Vejledning om landzoneadministration Planlovens §§ 34-38" fra 2002.

Vejledningen præciserer, hvornår etablering af et mindre rensningsanlæg kræver en landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1. Efter denne bestemmelse må der i landzone bl.a. ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen ske ændring i anvendelsen af ubebyggede arealer.