Analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn

01-12-2014

Analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn med særligt henblik på at belyse Planlovens detailhandelsbestemmel-sers betydning for konkurrencen mellem byerne.

Naturstyrelsen har i forbindelse med redegørelsen til Folketingets Miljøud-valg bedt ICP A/S om at gennemføre en analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn.

Analysens resultater er sammenholdt med tidligere analyser udarbejdet om detailhandelen på Fyn. ICP sammenholder især resultaterne fra 2014 med analyser gennemført i 1999 og i 2006. I 1999 gennemførte ICP en detailhan-delsanalyse for alle kommunerne i det daværende Fyns Amt. Herudover ud-arbejdede ICP i marts 2006 analysen "Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 1999-2005".