Notat vedrørende lokalplanpligt, mulighederne for at ændre kommuneplanen og rækkevidden af planlovens § 14

08-12-2011

Dette notat er udarbejdet på baggrund af brev fra KL af 23. november 2011. I brevet efterspørger KL en beskrivelse af 3 situationer.

Indledningsvis kan det konstateres, at en kommune først kan meddele landzonetilladelse eller VVM-tilladelse, når de fornødne bestemmelser i kommuneplanen er endeligt vedtaget og den fornødne lokalplan er offentligt bekendtgjort. Der kan således ikke gives konkret tilsagn efter planloven før det fornødne plangrundlag er vedtaget.