Notat om høringssvarene til "Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kyst-nærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande."

17-09-2010

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 12 høringssvar til forslaget. Høringssvaret fra Dan-marks Naturfredningsforening angår to af de foreslåede sommerhusområder, mens de øvrige hø-ringssvar hver angår et enkelt område.

"Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande" blev sendt i offentlig høring den 28. maj 2010 med en høringsfrist den 26. august 2010.

I det efterfølgende gennemgås høringssvarenes bemærkninger til de enkelte foreslåede sommer-husområder. I kursiv er anført By- og Landskabsstyrelsens bemærkninger og konklusioner.