Notat om høringssvarene til "Forslag til landsplandirektiv for 1000 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm".

15-09-2010

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 39 høringssvar til forslaget.

"Forslag til landsplandirektiv for 1000 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande" blev sendt i offentlig høring den 28. maj 2010 med en høringsfrist den 26. august 2010.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 39 høringssvar til forslaget. Høringssvaret fra Dan-marks Naturfredningsforening angår ni af de foreslåede sommerhusområder, Ringkjøbing-Skjern kommunes høringssvar og Samsø Kommunes høringssvar vedrører to af de foreslåede udlæg i hver af disse kommuner, mens de øvrige høringssvar hver angår et enkelt område. To høringssvar, fra Lemvig Kommune og Norddjurs Kommune, vedrører andre områder end de i landsplandirektivet foreslåede.

I det efterfølgende gennemgås høringssvarenes bemærkninger til de enkelte foreslåede sommer-husområder. I kursiv er anført By- og Landskabsstyrelsens bemærkninger og konklusioner.