Kommunernes planlægning for vindmøller på land

24-09-2010

Notat udarbejdet i samarbejde mellem KL, Vindmølleindustrien, Danmarks Vindmølleforening og By- og Landskabsstyrelsen

Vindkraft er en af de vigtigste vedvarende energikilder i Danmark i dag. Potentialet for udbygning med vindkraft ligger ifølge Energistyrelsen både i udbygning med vindmøller på havet og på land.

Regeringen ønsker et samfund uafhængigt af fossile brændstoffer. Danmark har forpligtet sig til, at den samlede andel af energi fra vedvarende energikilder (VE) skal udgøre mindst 30 pct. af energi-forbruget i 2020. Regeringen offentliggjorde i februar 2010 en rapport om forsyningssikkerhed i Danmark. Som et led i opfyldelsen af regeringens målsætninger skal der bl.a. gennemføres en ud-bygning af den vedvarende energiforsyning. Regeringen afleverede i juni 2010 den nationale hand-lingsplan for vedvarende energi i Danmark til EU-kommissionen. Herudover forventes Klimakom-missionens udspil at blive præsenteret i efteråret 2010. Regeringen vil efterfølgende tage stilling til udspillet.

Det er landets kommuner, som er ansvarlige for planlægning for vindmøller på land med en højde på op til 150 meter. Det er i planloven fastlagt, at kommunerne skal tage stilling til retningslinjer for tekniske anlæg, herunder produktionsvindmøller.