Notat om høringssvarene til forslaget om udlæg af nyt sommerhusområde ved Egsmark i Syddjurs Kommune, fremlagt i "Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande."

21-10-2010

I forslaget til landsplandirektiv indgik et forslag om udlæg af nyt sommerhusområde ved Egsmark i Syddjurs Kommune.

"Forslag til landsplandirektiv for 200 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelscentrene og deres oplande" blev sendt i offentlig høring den 28. maj 2010 med en høringsfrist den 26. august 2010.

Behandlingen af dette forslag og høringssvarene hertil blev suspenderet, idet Syddjurs Kommunes Natur- og Miljøafdeling den 8. september 2010 udsendte en foreløbig vurde-ring af det foreslåede områdes status, hvorefter en betydelig del af det ansøgte sommerhusområde kunne udpeges som overdrev og vandhul omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Høringsnotatet gennemgår i det følgende de seks høringssvar til forslaget, der var indkom-met ved høringsfristens udløb den 26. august 2010.