Landsplandirektiv om krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn

01-01-2010

Landsplandirektiv om krydstogtterminal ved Nordhavn er en justering af Fingerplan 2007

Justeringen foreskriver, at byudvikling og byomdannelse skal ske inden for eksisterende byzone. Landsplandirektivet muliggør udlæg af ny byzone ved opfyldning af et vandareal på højst 5 ha i Nordhavn. Miljøministeren har dermed foretaget en mindre fravigelse af planlovens og Fingerplanens overordnede principper med hjemmel i planlovens § 5 j, Stk. 4.

Landsplandirektivet er den overordnede ramme for Københavns Kommunes planlægning af anvendelse af areal til byformål (krydstogtterminal) inden for det afgrænsede område.

Landsplandirektivet om krydstogtterminal ved Københavns Nordhavn består af:

- Redegørelse

- Regler

- Bemærkninger til regler

- Kortbilag