Praksisændring på sommerhuslovens område

17-06-2009

Notat om ændring af praksis på sommerhuslovens område. Indstillingerne i notatet vil fremover blive lagt til grund ved behandling af ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig udlejning i henhold til sommerhusloven.

I forbindelse med implementering af servicedirektivet er By- og Landskabsstyrelsen blevet opmærksom på en dom fra EF-domstolen, der nødvendiggør ændring af praksis efter sommerhusloven og landzonebestemmelserne i planloven.