Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen

01-01-2008

Offentliggørelse af ”Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen, juni 2005”

Folketinget vedtog i juni måned 2004 en ændring af planloven, som bemyndiger miljøministeren til at udvide eksisterende sommerhusområder med op til 8000 nye sommerhusgrunde indenfor kystnærhedszonen, jfr. lov nr. 455 af 9. juni 2004. I loven er det fastsat, at udlægget af nye sommerhusgrunde skal overholde en række bestemmelser.