Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven

01-05-2007

Vejledningen har til formål at hjælpe tilsynsmyndighederne med at håndhæve, Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven

I 2005 besluttede miljøministeren, som led i et større håndhævelsesinitiativ på natur- og miljøområdet, at der skal udarbejde en ny vejledning i håndhævelse af naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven. Det er således emnet for denne vejledning.

Vejledningen tager udgangspunkt i de regler, der er gældende den 1. januar 2007, det vil sige efter ikrafttrædelsestidspunktet for de lovændringer, der fulgte af kommunalreformen.

Vejledningen afløser planstyrelsens vejledning fra december 1991 om fremgangsmåden i sager om håndhævelse af plan- og byggelovgivningen. Meget af tankegangen i den gamle vejledning er videreført i vejledningen. Vejledningen er dog opdateret i overensstemmelse med de lovændringer og nye regler om tilsyn og håndhævelse, der er kommet til siden 1991.