Potentielle testpladser til serie 0-møller frem mod 2020

01-11-2001

Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en offentlig høringn af miljøvurdering af "Rapport om planlægning for testpladser til Serie 0-møller frem mod 2020" og de indkomne høringsbidrag.

I denne rapport peges på 24 potentielt egnede områder til serie 0-møller, som opfylder både de tekniske krav, som f.eks. vindhastighed og afstandskrav til naboer, samt opfylder de opstillede miljø- og naturmæssige krav, som frasorterer arealer, hvorpå der er Natura 2000-områder, fredskov og fredninger.

De identificerede arealer er beliggende i 13 kommuner og er for hovedpartens vedkommende kendetegnede ved at være flade arealer i landbrugsmæssig omdrift ofte med vindmøller i nærheden.

Alle 24 arealer er beliggende i kystnærhedszonen, hvilket skyldes de gunstige vindforhold, som er et krav til testpladserne.