Planlægning for overførsel af mindre arealer i sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone

14-06-2001

Miljø- og energiministerens afgørelse (landsplandirektiv) efter planlovens § 5b, stk. 2, jfr. § 3 for arealer i hovedstadsområdet, der kan overføres til byzone ved lokalplan mv.

Miljø- og energiministeren tilkendegav i maj 1999 over for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, at han ville tage initiativ til at muliggøre overførsel af visse mindre arealer i sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone.