Orientering om lov om kolonihaver

19-06-2001

Loven er trådt i kraft den 15. juni 2001, men bestemmelserne om tilladelse til nedlæggelse af varige kolonihaveområder gælder først fra den 1. november 2001.

Loven indfører begrebet varige kolonihaveområder. Den indeholder navnlig bestemmelser om, at varige kolonihaveområder ikke må nedlægges uden en tilladelse fra komunalbestyrelsen. Tilladelse kan kun meddeles i særlige tilfælde og på betingelse af, at der tilvejebringes et erstatningsareal.

Loven indeholder også bestemmelser om tilbudspligt i ikke-varige kolonihaveområder.

Loven indeholder desuden bestemmelser om offentlig adgang til varige kolonihaveområder og kommunalt ejede kolonihaveområder.