Foranalyser

Der er mange datakilder, som kan tages i brug i forbindelse med foranalyser. Til tider vil data og analyser allerede være tilgængelige f.eks. via de kommunale forvaltninger. Andre skal tilvejebringes.

Når der udarbejdes analyser i forbindelse med bymidtesamarbejder, kan der med fordel anvendes data, der både ser på de eksisterende og forventede afledte effekter. Det kan f.eks. være turismenøgletal som overnatningskapacitet eller turismepotentialer, hvis der arbejdes med nye sommerhusområder, opførelse af hoteller mm. Det kan også være eksisterende befolkningstal overfor befolkningsprognoser og bosætningspotentialer.

Samtidig kan der være vigtige informationer at hente fra de konkrete brugere af byen, som ikke nødvendigvis fremgår af de kvantitative data. Det kan derfor være en fordel at supplere analyserne med kvalitative data, der kan give nye nuanceringer. Det kan bl.a.  være interessentanalyser, interviews og fokusgrupper med bruger- og borgergrupper, workshops, idébanker, inddragelse af nøgleinteressenter m.v.

Kortlægning af generelle forudsætninger – et demografisk overblik

Befolkningssammensætning og -fremskrivning, bosætningsmønstre, arbejdspladser og pendlingsmønstre m.v. kan alle være med at indikere sammensætningen af fremtidens kundegrundlag. Det demografiske overblik kan også være med til at tydeliggøre, om der er behov for at understøtte en særlig befolkningsgruppe, som enten er over- eller underrepræsenteret.

Facilitetsoverblik

Ved en konkret kortlægning af udadvendte funktioner i byen, fx skoler, foreninger, sport- og fritidsfaciliteter, grønne områder og mødesteder m.v., dannes der et overblik over de eksisterende steder med liv, og det kan være med til at pege i retning af, om forbindelserne mellem disse kan samtænkes bedre, eller om der kan være potentialer i at understøtte bymidten i kraft af lokationsændringer mm.

Kortlægning af bygnings- og kulturarv

I forlængelse af facilitetsoverblikket kan den historiske og kulturelle bygningsmasse med fordel også kortlægges. Pladser, parker og bygninger med særlige potentialer betinget af historie, historisk brug og kvalitet, herunder betydning for boligpriser m.v., kan alle være med til at bidrage til et samlet billede af bymidtens og byens eksisterende værdier. Samtidig kan en grundig kortlægning af bygningsmassen også være med til at danne et overblik over, om der er mulighed for at gentænke historiske bygninger til ny anvendelse. Ofte vil kommunerne råde over SAVE-registreringer og kommuneatlas, der kan understøtte viden på dette område.

Byrumsanalyser

Der findes mange måder at foretage byrumsanalyser på. En generel kortlægning af bevægelsesmønstre og forbindelser i bymidten, kortlægning af byrumskvaliteter, manuelle tællinger koblet med interviews, registrering af digitale spor, tællestationer i midtbyen m.v. kan alle være med til at danne et billede af, hvordan byen anvendes i dag og samtidig at synliggøre, hvor byen i mindre grad anvendes.

Detailhandelsanalyser

Antal butikker i byen/kommunen og evt. nabokommuner fordelt på centerområde, butikstype, omsætning og størrelse, aktuelt forbrug og forventet forbrugsudvikling, fremtidigt arealbehov m.v. er med til at danne grundlag for de strategiske beslutninger om kommunens planlægning for detailhandel i bymidten og i resten af byen og kommunen. 

Aktør- og netværksanalyser

En kortlægning af byens nøgleaktører og deres indbyrdes forbindelser kan synliggøre, om der er potentialer for funktioner, som kan rykkes sammen eller bringes i spil på anden vis. Her kan der bl.a. ses nærmere på foreningsliv, religiøse forsamlinger, herunder belægningsgrad og behov for plads mm. Kortlægningen af relevante aktører er en fortløbende proces, der hele tiden kan udvikle enten samarbejdsplatformen eller dens projekter.  

Mobilitetsanalyser

Kortlægning af mobilitet og adgangsforhold, ankomster/ophold, offentlig transportforsyning, parkeringsmuligheder m.v. kan være med til at understøtte, hvor de bedste betingelser er til stede for både bløde og hårde trafikanter. Samtidig kan mobilitetsanalyser bidrage til en forståelse af byens kobling til oplandet i forhold til offentlig transport og biltransport samt i forhold til borgere, der bevæger sig i byen til fods eller på cykel.

Turismeanalyser

Ved at belyse overnatningskapacitet, sæsonbelægning, erhverv koblet op på turisme mm. kan bymidtens sæsonbetonede behov i højere grad kortlægges.

SWOT-analyser

SWOT-analysen er et simpelt og effektivt analyseredskab til at danne sig et overblik over et bymidtesamarbejdes eller et projekts strategiske position. Titlen på den kendte metode er et engelsk akronym for Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. Analysen sætter fokus på interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler, der har indflydelse på samarbejdet eller projektet. Ved at anvende SWOT-analysen har man mulighed for at danne sig et øjebliksbillede af den gældende situation.

Tværgående opsamling

Når der udarbejdes foranalyser, kan de enkelte analyser med fordel tænkes sammen. Byrumsanalyser kan særligt synliggøre, hvor der i forvejen er liv, men sammenholdt med f.eks. et facilitetsoverblik og en mobilitetsanalyse kan det til sammen vise, om der er skabt de rette forbindelser mellem aktiviteter, eller om der er potentiale for at skabe bedre sammenhænge på tværs af bymidten. Samtidig kan en detailhandelsanalyse sammen med en mobilitetsanalyse synliggøre, om der eksisterer de rette forbindelser og adgangsforhold for bløde såvel som hårde trafikanter til byens butikker.

GODE EKSEMPLER

Foranalyser i praksis

Smart City Vejle. Vejle Kommune har lavet digitale tællinger, hvor kommunen får viden om kundernes bevægelsesmønstre på alle tider af døgnet. Data bliver indsamlet 16 steder i Vejle midtby, blandt andet langs gågaden, i parkeringshusene, på lystbådehavnen og på vejen mod Campus. Tællingerne indgår i dialogen med byens ejendomsejere og butikker og byens handelstandforening CityVejle. Tilsvarende bruges tallene af projektudviklere i kommunens teknik- og miljøforvaltning til at blive klogere på, hvordan man skaber bedre byrum og forbindelser. Dataindsamlingen er et led i bestræbelsen om at gøre Vejle til en såkaldt ”smart city”, der bruger forskellige former for teknologi og data til at blive klogere på befolkningens brug af byen. Tidligere gennemførte kommunen manuelle tællinger et par gange om året. Nu er det muligt at indsamle den viden digitalt, og man kan derfor få opdateret viden om kundernes bevægelsesmønstre på alle tider af døgnet. På den måde kan forvaltninger få vigtig indsigt i, hvad der tiltrækker folk, mens byens driftspersonale kan blive klogere på, hvornår der er ekstra behov for eksempelvis at tømme skraldespande. Systemet bruges også til at vise effekter af events i gågadesystemet, hvornår folk ankommer, hvor længe de bliver, og hvordan de spredes i byen, f.eks. ved events som Open by Night, Black Friday eller storskærmsevents. Dataindsamlingen kan også fortælle, om bevægelsesmønstrene er forskellige i hverdage og weekender. Tællingerne i Vejle bymidte har bidraget til, at man på kommunalt plan har kunnet arbejde strategisk med byplanlægning og udvikling af byrum med afsæt i data, mens byens erhvervsdrivende ligeledes har kunne drage nytte af data til udvikling af salgsstrategier.

Værktøjskassen: Indsamling af viden og data samt evaluering

Her kan du læse om metoder til at tilegne sig viden om bymidten og til at vurdere, om eventuelle indgreb har den ønskede effekt.