Introduktion til datamodel for digitale kommuneplaner

Publiceret 18-06-2024

Indholdsfortegnelse

1. Kort introduktion til projektet om Digitale kommuneplaner

2. Generelt om datamodellen

3. Plan-objektet

4. Emne-objektet

5. Indholds-objektet

6. Område-objektet

7. Formatering af tekst

8. Eksempel på sammensætning af objekter

9. Eksempel på indberetning af retningslinjer

10. Indberetning af kommuneplanrammer

Kort introduktion til projektet om Digitale kommuneplaner

Som beskrevet i Introduktion til digitale kommuneplaner i Plandata har man på Plandata.dk de seneste år arbejdet på et projekt, der skal muliggøre afleveringen af fuldt digitale kommuneplaner og kommuneplantillæg. Formålet med projektet har været at imødekomme udviklingen i kommunerne, således Plandata.dk kan modtage de kommuneplaner, som mange kommuner allerede i dag udarbejder fuldt digitalt igennem tredjepartssystemer.

I plandatabekendtgørelsen (BEK nr 1191 af 24/09/2018) stilles krav til, at kommuneplaner afleveres til som et juridisk gældende plandokument i pdf-format, og at dette suppleres af en digital indberetning af udvalgte bestemmelser. Dette krav gælder stadig, men datamodellen for kommuneplaner og kommuneplantillæg er nu udvidet således, at Plandata.dk kan modtage alle oplysninger fra en kommuneplan i digitalt format. Dermed kan der sikres overensstemmelse imellem det gældende plandokument og de digitalt indberettede oplysninger. Ydermere er der udviklet funktionalitet til, at man kan generere et (simpelt) plandokument ud fra sin digitale indberetning.

Frem til nu har fokus været på at kunne tage imod de kommuneplaner, der i forvejen er udarbejdet fuldt digitalt, typisk via tredjepartssystemer. Det er hensigten, at indberetningen af fuldt digitale kommuneplaner på sigt også bliver muligt via Plandata.dk’s web-baserede brugerflade for indberetning (https://indberet.plandata.dk). Yderligere er det hensigten, at udbygge Plandata-registerets offentlige udstilling af kommuneplaner og kommuneplantillæg, således at man kan orientere sig i den fulde plan på andre måder, end via plandokumentet.

Generelt om datamodellen

I det indledende arbejde med skitseringen af datamodellen for digitale kommuneplaner blev der set nærmere på en lang række eksisterende kommuneplaner og kommuneplantillæg, samt planlovens krav til kommuneplanlægning, med henblik på, at identificere de begreber og strukturer der udgør kommuneplanerne og kommuneplantillæggene.

Dette indledende arbejde resulterede i nedenstående simplificerede begrebsmodel, der forklarer kommuneplanen. Som det fremgår af modellen, består kommuneplanen af

 • en redegørelse for planens forudsætninger,

 • en hovedstruktur for udviklingen af arealanvendelsen,

 • retningslinjer for arealanvendelse,

 • rammer for lokalplanlægningen og

 • i praksis også alt muligt andet.

Typisk organiseres disse begreber i en række emner eller tematikker og noget indhold udpeges som områder på et kort. Det kan virke lidt banalt med en sådan simplificeret udlægning af kommuneplanen, men begreberne er centrale for at lave en datamodel, der kan rumme den forskelligartethed, som kommuneplaner og kommuneplantillæg kommer i.

Figur 1: Begrebsmodellen for kommuneplaner.

Ud fra fra begrebsmodellen er der lavet en informationsmodel, der har givet anledning til en strukturering af datamodellen for digitale kommuneplaner og kommuneplantillæg. Strukturen består af et hierarki af fire objekttyper, der skal rumme indberetningen af kommuneplanens indhold herunder retningslinjer, hovedstruktur og redegørelsen mm. samt et særskilt objekt for indberetningen af kommuneplanrammer, der er uændret i forhold til den eksisterende indberetning.

Strukturen for indberetning af indholdet af kommuneplanen er hierarkisk for plan-, emne-, indholds- og område-objektet.

 • Det første niveau er plan-objektet, som indeholder de overordnede informationer om planen.

 • Det andet niveau er emne-objektet, som organiserer indholdet af kommuneplanen. Det består af tekst, billeder mm.

 • Det tredje niveau er indhold-objektet, som er selve indholdet i emnerne. Det består af tekst, billeder mm., som er mulige at relatere til bestemte §§ i planloven, og kan eventuelt få tilknyttet geografiske områder.

 • Det fjerde niveau er område-objektet, som er det eller de udpegede geografiske områder, som et indholds-objekt gælder for.

Forholdet mellem de forskellige niveauer er “1 til 0-mange”.

For eksempel kan et emne-objekt indeholde flere indholds-objekter, som kan indeholde flere område-objekter. Dette gør det muligt at sammensætte kommuneplanerne på forskellig vis. Forholdet mellem plan-, emne- indholds-, og område-objekterne er illustreret nedenfor, og beskrives nærmere i det følgende.

Figur 2: Forholdet mellem plan-, emne-, indholds-, og område-objekterne og eksempler på, hvordan de kan sammensættes på forskellig vis.
 

Plan-objektet

Datamodellen for digitale kommuneplaner og kommuneplantillæg indeholder et plan-objekt med de overordnede oplysninger om planen samt en række metadata.

I plan-objektet registreres planens navn, høringsdatoer og politiske vedtagelsesdatoer, og det er ligeledes muligt at vedhæfte et plandokument (se afsnittet Aflevering af digitale kommuneplaner i overgangsperioden)

Plan-objektet er det overliggende objekt, som emner, rammer, bilag og kommuneplantillæg refererer til, og har ophæng i.

Emne-objektet

Kommuneplaner er typisk struktureret i emner eller tematikker. Strukturen kan være tematiseret fx i planfaglige emner som Detailhandel, Byudvikling og natur, Miljø og landskab eller omkring hovedbegreberne i kommuneplanen: Hovedstruktur, Planredegørelse, Rammer for lokalplanlægning og Retningslinjer.

En kommuneplan kan også være struktureret i en sammenblanding mellem hovedbegreberne og de planfaglige emner.

For en digital kommuneplan er det muligt at indberette emner, der består af titel og et tekstfelt samt angive i hvilken læseorden emnet skal læses i relation til de øvrige emner.

Titelfeltet for emnet er et fritekst felt, hvor navngivningen af emnet angives.

Tekst-feltet for emnet er et fritekst felt, hvor kommunen kan give en kortere introduktion til emnet. Det er ikke hensigten af kommunen skal skrive længere redegørelser eller retningslinjebestemmelser til emnet i emnebeskrivelsen. Det er ikke obligatorisk at udfylde tekst-feltet.

Indholdet af “Tekst-feltet” for emne-objektet er muligt at formatere, således at teksten kan skrives og vises på den måde, som det er tiltænkt. Det er også muligt at indlejre billeder og tabeller i “Tekst-feltet”, så statiske kort og billeder fortsat kan være en del af kommuneplanen.

Læseorden styrer emnernes indbyrdes hierarki for at sikre, at der findes en læseorden af planen. Hierarkiet angives numerisk med en stigende talrække, hvor 1 læses før 2 og så fremdeles.

Den nærmere datamodel for emne-objektet findes her

Indholds-objekt

Substansen i emnerne udgøres af indholds-objekter. Indholds-objekterne har til formål at indeholde og strukturere den information, og de bestemmelser, der er gældende inden for det enkelte emne.

For indholds-objekterne er det på samme måde som for emne-objekterne muligt at registrere både en titel og et tekstfelt, samt angive i hvilken læseorden indholds-objekterne skal læses i. Dertil er det muligt at registrerer en §-henvisning til Planloven.

Titelfeltet for indholds-objektet er en fritekst felt, hvor titlen af indholdet kan angives. Titelfeltet kan bruges til at underopdele indholdet inden for et emne, og vil kunne fremgå af en indholdsfortegnelse eller som en undertitel på en side for den digitale kommuneplan.

Tekst-feltet for indholds-objekter et fritekst felt, hvor kommunen kan skrive det nærmere indhold for hele eller dele af emnet. Det er hensigten, at hovedbestanddelen af indholdet skrives i dette felt.

Indholdet af “Tekst-feltet” for indholds-objektet er muligt at formatere, således at teksten kan skrives og vises på den måde, som det er tiltænkt. Det er også muligt at indlejre billeder og tabeller i “Tekst-feltet”, så statiske kort og billeder fortsat kan være en del af kommuneplanen.

Læseorden skal angives for indholds-objekter. Det skyldes, at datamodellen dikterer en relation mellem indholds-objekter og emne-objekter, hvor et indholds-objekt skal tilknyttes et emne. Flere indholds-objekter kan godt tilknyttes til det samme emne. I tilfælde af at et emne-objekt tilknyttes flere indholds-objekter, skal den indbyrdes læseorden mellem indholds-objekterne registreres. Hierarkiet angives numerisk med en stigende talrække, hvor 1 læses før 2 og så frem deles.

§-henvisning er en henvisning til planloven for det enkelte indholds-objekt. §-henvisningen skal det gøre det lettere for borgere, virksomheder og myndigheder at finde relevant indhold i kommuneplanen, og sikre overholdelsen af planlovens krav til kommuneplanen. Det giver også fleksibilitet ift. kortudstilling af arealudpegninger med ophæng i planloven.

Registreringen skal benyttes til at opmærke tekst, der vedrører og omhandler et specifikt krav eller mulighed for planloven. Det kan fx være en opmærkning af et indholds-objekt, der vedrører detailhandelsstrukturer og bydelscentre med en §-henvisning til planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 3. Derved er det muligt at fremsøge og vise indholdet af denne retningslinje for arealanvendelsen særskilt.

Det er muligt at angive §-henvisninger for paragraffer, der fremgår af listen over understøttede §-henvisninger, og der er ligeledes oprettet en kode for “har ikke ophæng i planloven”. Plandata.dk sørger for at opdatere listen over §-henvisninger i takt med at planloven revideres og udvikles.

Område-objekt

De dele af kommuneplanen der gælder for bestemte områder af kommuneplanen, kan udpeges ved at registrere et område-objekt på indholdet. Område-objekterne muliggør således en rumlig fremsøgning og visning af kommuneplanen.

For område-objekterne er det, på samme måde som for emne-objekter og indholds-objekter, muligt at registrere både en titel og et tekstfelt. Dertil er det muligt at registrere en områdekode, der kan bruges til at kategorisere visningen af området, hvis det har ophæng i et indholds-objekt med en §-henvisning.

Titelfeltet for område-objektet er et fritekst felt, hvor området kan navngives.

Tekst-feltet for område-objektet er et fritekst felt, hvor kommunen kan angive en tekst, der er specifik for det udpegede område. Det kan fx være de bestemmelser, der er gældende for det pågældende område.

Indholdet af “Tekst-feltet” for område-objektet er muligt at formatere, således at teksten kan skrives og vises på den måde, som det er tiltænkt. Det er ikke muligt at indlejre billeder og tabeller i “Tekst-feltet” for område-objekter.

Geografi for område-objekter skal udpeges på kort som enten polygoner eller multipolygoner. Det er ikke muligt at indberette punkter, linjer eller andre geometri-typer.

Områdekode for område-objekter er en kode, der kategoriserer området. Områdekoderne har sammenhæng til de retningslinjer, det er muligt at angive for traditionelle kommuneplaner, så det også for den digitale kommuneplan er muligt at lave en differentieret visning af områderne. Områdekoderne gør det fx muligt at lave en differentieret visning af detailhandelsstrukturer, så det er muligt at adskille bydelscentre, centerområder, aflastningsområder m.v.

Formatering af tekst

Fælles for “tekst-feltet” for emne, indholds- og område-objekterne er, at der kan skrives formateret tekst.

Teksten formateres som markdown-tekst, som der kan ses eksempler på nedenfor.

Tabellen er ikke udtømmende.

Element Markdown Syntax Eksempel
Overskrifter

# Overskrift 1

## Overskrift 2

### Overskrift 3

Overskrift 1

Overskrift 2

Overskrift 3

Fed skrift **Fed tekst** Fed tekst
Kursiv *Kursiv* Kursiv
Nummereret liste

1. Første element

2. Andet element

3. Tredje element

 1. Første element
 2. Andet element
 3. Tredje element
U-nummereret liste

- Første element

- Andet element

- Tredje element

 • Første element
 • Andet element
 • Tredje element
Horisontal skillelinje ---
 Link

[title]

(https://www.example.com)

https://www.example.com

 Billede  ![Billedtitel](planinfo_logo.png)

 

Billedtitel

 

Eksempel på sammensætning af objekter

Eksempel på indberetning af retningslinjer

Der findes forskellig praksis for udarbejdelsen og beskrivelsen af retningslinjer under planlovens §11 a. Nedenstående vejledning skitserer én model for indberetningen af retningslinjer, hvor retningslinjen beskrives samlet på ét indholdselement og udpeges på en række områdeobjekter.

 

Case: Detailhandel

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående butikker, jf. §§ 5 l-5 r.

For at indberette retningslinjen oprettes først 1 indholds-objekt bestående af en overskrift samt selve retningslinjen. Heri indsættes også en tabel med butiksarealer.

Indholds-objekt

Titel: Retningslinje for detailhandel

§-henvisning: Planloven § 11 a, stk. 1, nr. 3

Tekst: Butikker i øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre

Butikker kan placeres indenfor afgrænsningen af øvrige bymidter, bydelscentre og lokalcentre, der er er angivet på kortet. Maksimale butiksstørrelser og rammer for det maksimale bruttoetageareal til butiksformål (butiksareal) i kommunens øvrige bymidter, bydelscentre og lokalcentre fremgår af nedenstående skema

 For indholds-objektet oprettes der herefter underliggende område-objekter for hver unikt udpegning. For dette eksempel resulterer det i syv område-objekter efter nedenstående struktur:

Område-objekt

Titel: Bouet

Områdekode: 110302 [bydelscenter]

Tekst: [Ingen tekst]

Geografi: [afgrænsning af bydelscentret]

Område-objekt

Titel: Hasseris

Områdekode: 110302 [bydelscenter]

Tekst: [Ingen tekst]

Geografi: [afgrænsning af bydelscentret]

Område-objekt

Titel: Eternitten

Områdekode: 110302 [bydelscenter]

Tekst: [Ingen tekst]

Geografi: [afgrænsning af bydelscentret]

Område-objekt

Titel: Mølholm

Områdekode: 110302 [bydelscenter]

Tekst: [Ingen tekst]

Geografi: [afgrænsning af bydelscentret]

Område-objekt

Titel: Indkildevej

Områdekode: 110302 [bydelscenter]

Tekst: [Ingen tekst]

Geografi: [afgrænsning af bydelscentret]

 
Område-objekt

Titel: Vejgård

Områdekode: 110302 [bydelscenter]

Tekst: [Ingen tekst]

Geografi: [afgrænsning af bydelscentret]

 
Område-objekt

Titel: Vestbyen Vest

Områdekode: 110302 [bydelscenter]

Tekst: [Ingen tekst]

Geografi: [afgrænsning af bydelscentret]

 

Figur 3. Kortudsnit der viser placeringen af de 7 områder.

Indberetning af kommuneplanrammer

Rammer for lokalplanlægningen (kommuneplanrammer) indberettes for digitale kommuneplaner på samme måde som hidtil, og der er ikke nogen ændring hertil.

Se denne vejledning: Kommuneplanrammer