Varmeplansområder

Kommunerne skal indberette varmeplansområder i Plandata.dk

1. Indledning

I kommunens varmeplan fastlægges områder, der forventes at blive fjernvarmeforsynet (kollektiv varmeforsyning), herunder en forventet tidshorisont herfor, samt områder, der fremover forventes individuelt forsynet med vedvarende energi (ingen kollektiv varmeforsyning).

Hvert delområde eller del-etape i varmeplanen registreres i Plandata.dk under temaet ”varmeplansområder” med enten ”fjernvarme” eller ”individuel varmeforsyning” som valgt forsyningsform og med en angivelse af forventet tidshorisont for de områder, der forventes fjernvarmeforsynet.

Områder, der ikke er medtaget i varmeplanen, skal ikke registreres under temaet "varmeplansområder" i Plandata.dk, da disse netop ikke er medtaget i varmeplanen.

Varmeplanen vil skulle realiseres ved godkendelse af konkrete projektforslag, før varmeplansområderne kan udlægges til fjernvarme, og det pågældende fjernvarmeselskab bliver pålagt en forsyningsret og en forsyningspligt.

1.1  Baggrund for indberetning af varmeplaner 

Energistyrelsen er ressortmyndighed for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne pålægges via cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse at registrere oplysninger om godkendte varmeplaner i Plandata.dk. Herudover er kommunerne via projektbekendtgørelsen pålagt at indberette oplysninger om godkendte varmeforsyningsprojekter, der indebærer en ændring af områdeafgrænsningen, i Plandata.dk. Disse godkendte varmeforsyningsprojekter skal indberettes i Plandata.dk som ”Varmeforsyningsplaner: Forsyningsområde”.

Af cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse følger det, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2022 – i samarbejde med relevante lokale parter - skal udarbejde og godkende en samlet varmeplan for kommunen, der som minimum omfatter de områder i kommunen, som har status som gasforsynede, herunder også ejendomme i gasforsynede områder, som har et oliefyr.

Varmeplanen skal fastlægge områder, der forventes at blive fjernvarmeforsynet, herunder en forventet tidshorisont herfor, samt hvilke områder, der fremover forventes individuelt forsynet med vedvarende energi. Planen vil skulle realiseres ved konkrete projektforslag, som udmønter den samlede varmeplan.

Kommunalbestyrelsen kan i 2022 og 2023 under nærmere betingelser opfylde samfundsøkonomikravet i projektbekendtgørelsen ved at lægge den samfundsøkonomiske analyse fra en samlet samfundsøkonomisk varmeplan til grund ved godkendelsen af de konkrete projektforslag, der udmønter en samlet samfundsøkonomisk varmeplan.

Kommunalbestyrelsen skal i Plandata.dk indberette oplysninger om den godkendte varmeplan truffet i medfør af cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse senest d. 31. december 2022.

Det er ikke de fulde, godkendte varmeplaner, der skal indberettes i Plandata.dk, men udvalgte oplysninger under temaet ”varmeplansområder”, herunder bl.a. forsyningsform og områdeafgrænsning.

Du kan læse mere om varmeplanlægning på Energistyrelsens hjemmeside

1.2 Forholdet til varmeforsyningsområder

Godkendte varmeforsyningsprojekter (projekter for varmeforsyningsområder, der er godkendt, herunder områder hvor fx fjernvarme allerede er etableret pba. en varmeplan fra før 1990), indberettes i Plandata.dk som ”Varmeforsyningsplaner: Forsyningsområde”. Disse er retligt bindende.

Varmeplaner (kommunens varmeplan for områder der henholdsvis forventes fjernvarmeforsynet og individuelt forsynet med vedvarende energi) indberettes i Plandata.dk som ”Varmeplan: Varmeplansområde”. Varmeplaner vil skulle realiseres ved godkendelse af konkrete projektforslag, før varmeplansområderne kan udlægges til fjernvarme, og det pågældende fjernvarmeselskab bliver pålagt en forsyningsret og en forsyningspligt.

 

I forbindelse med indførelsen af det midlertidige såkaldte brugerøkonomikrav til godkendelsen af biomasseanlæg i mindre fjernvarmeområder blev det besluttet, at Energistyrelsen skulle monitorere alle godkendte varmeforsyningsprojekter for at sikre et tidligt kendskab til udbygningen af biomasseanlæg. Til dette formål blev der oprettet et indretningsmodul på Planinfo.dk til kommunernes indberetning af oplysninger om alle godkendte varmeforsyningsprojekter. Med brugerøkonomikravets udløb den 31. december 2021 er det hidtidige indberetningsmodul på Planinfo.dk lukket. Der arbejdes på en ny indberetningsløsning for alle varmeforsyningsprojekter. Indtil denne foreligger, overholder kommunerne deres indberetningsforpligtigelse ved alene at indberette oplysninger om projekter for etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af forsyningsområder i form af ” Varmeforsyningsplaner: Forsyningsområde” i Plandata.dk

 

1.3. Log-in og brugerettigheder

For at logge ind i Plandata.dk skal en NemID medarbejdersignatur oprettes. Herefter skal kommunens NemID administrator tildele de nødvendige rettigheder til medarbejdersignaturen. 

Du skal have rettigheden "Plandata.dk - Indberetter af varmeforsyningsplan" for at indberette varmeplansområder.

Du skal have rettigheden "Plandata.dk - Læseadgang til varmeforsyningsplan", hvis du kun skal kunne se og læse varmeplaner  på indberet.plandata.dk

Få mere information om brugeroprettelse og tildeling af rettigheder til Plandata.dk.

Gå til indberetningssiden for Plandata.dk

2. Indberetning af Varmeplansområde

For at indberette en varmeplan: varmeplansområde, klik ”Indberet plan” på forsiden af Plandata.dk og ”Varmeplan: Varmeplansområde” vælges fra dropdown-menuen, Figur 1, A. Dette åbner Plandata.dk’s indberetningsflow. 


I Plandata.dk skal udkast til og vedtagelse af varmeplaner registreres. Et udkast til en varmeplan oprettes som en ”kladde til vedtagelse”. Man kan løbende redigere og gemme kladden inden planen er klar til at blive indberettet med status ”vedtaget”. En varmeplan kan ligeledes aflyses gennem Plandata.dk.

Figur 1. Indberetningen af en "Varmeplan: Varmeplansområde" starter ved at vælge "Varmeplan: Varmeplansområde" i dropdown-menuen i "Indberet Plan" på forsiden af plandata.dk.

2.1. Status "Kladde til vedtaget"

Når et varmeplansområde oprettes, har den status ”Kladde til vedtagelse”. Når varmeplansområdet er i status ”Kladde” er den ikke synlig for offentligheden, og det er muligt løbende at lukke og gemme registreringerne i Plandata.dk inden at alle obligatoriske felter er udfyldt. Obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne *. En kladde kan desuden slettes igen. 


Indberetningsflowet i Plandata.dk er inddelt i trin, som fremgår af menuen i venstre side, Figur 2, A. Registreringerne i kladden gemmes, når der skiftes trin, som kan gøres enten ved at klikke i den førnævnte venstremenu (Figur 2, A) eller ved at klikke ”Næste” eller ”Gem kladde”, Figur 2, B. 

Figur 2. Visning af indberetningsflowet i Plandata.dk. obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne*. 

2.2. Trin 1: Stamdata

2.2.1. Generelle oplysninger 

Ved oprettelse af en varmeforsyningsplan registreres generelle oplysninger kaldet stamdata. Første gang kladden gemmes, tildeles den automatisk et unikt planid, Figur 2, C. Planid’et kan ikke ændres, og det kan løbende bruges til at identificere den konkrete varmeforsyningsplan. Planen gives et sigende navn under ”Plannavn”, "Navn på varmeplansområde" og en "Dato for vedtagelse af varmeplanen", Figur 2, D.

2.2.2. Tema 

 Det er muligt at angive en webadresse, så der kan linkes til varmeforsyningsplanen på f.eks. kommunens hjemmeside og der kan også angives et samlet varmebehov i MWh for området, men dette er ikke obligatorisk. 

Det er obligatorisk at registrere ”Forsyningsform”, Figur 2, E. Dette gøres ved at klikke ”Vælg” under ”Forsyningsform”, 

Figur 3. Der findes følgende  muligheder for registrering af forsyningsform:

  • ”Fjernvarme”: Fjernvarme er et system til distribution over afstand af varme fra anlæg til varmeproduktion. Langt den meste fjernvarme er baseret på distribution af opvarmet vand, men distribution af damp forekommer også. Fjernvarme stammer primært fra produktionen af kraftvarme, affaldsforbrænding, overskudsvarme fra industrier og fra vedvarende energi. Decentrale forsyningsanlæg vil typisk skulle angives som fjernvarme, dog ikke blokvarmecentraler. 
  • ”Individuel varmeforsyning”. Individuel varmeforsyning benyttes når det enkelte varmeplansområde forventes individuelt forsynet med vedvarende energi som fx varmepumper (”individuel varmeforsyning”). 

Vælges "Fjernvarme" Figur 3, A åbner der flere felter som kan/skal udfyldes. Her kan der registreres det aktuelle forsyningsselskabs CVR‐nummer. Det er obligatorisk at registrere "Forventet årstal for start på etablering af fjernevarme" og "Forventet årstal for afslutning af etablering af fjernvarme", (Figur 3, B) som angives som årstal. 

Figur 3. Visning af  flere registreringsfelter, ved valg af forsyningsformen "Fjernvarme".

2.2.3. Geografi

Alle varmeplansområder skal have en geografisk afgrænsning. I ”Tilføj geometri” er det muligt at uploade geometrier eller tegne med hjælp fra tegneværktøjerne, Figur 2, F. Bemærk at der ikke må være overlap eller huller mellem tilstødende geometrier. Der tegnes sammenfaldende grænser mellem tilstødende geometrier ved brug af snap-funktionen. Sammenhængende områder må ikke opdeles i enkeltgeometrier, og bliver derfor automatisk lagt sammen til én geometri.

Geometriens ydre afgrænsning vil ofte følge grænser fra objekter i andre datasæt som matrikelkortet, som kan klikkes til ved tryk på tandhjulet ”Temaer”. Geometrien må ikke overlappe med kommunegrænsen, men kan overlappe med andre temaer så som skove, søer m.v. 

2.3. Trin 2: Opsummering

Trin 2 viser en opsummering af de registrerede oplysninger i Trin 1.  Er der en mangelfuld registrering i forhold til de obligatoriske felter, vises dette med et rødt kryds ud for trinet sammen med en beskrivelse af fejlen. Er alle obligatoriske felter udfyldt markeres dette med ”Udfyldt korrekt” ud fra hvert trin. Varmeplansområdet kan indberettes, når alle obligatoriske felter er udfyldt. Dette gøres ved at klikke ”Indberet” nederst på Trin 2. Herefter er varmeforsyningsplanen vedtaget og offentliggjort.

3. Aflysning af et varmeplansområde

Når et varmeplansområde er vedtaget, kan planen fremsøges på forsiden af Plandata.dk og åbnes ved at klikke ”Vis plan”. Varmeplansområdet kan fortsat fejlrettes eller aflyses gennem Plandata.dk ved ”Fejlret” eller ”Aflys plan”, Figur 4, A.

Figur 4. Aflys eller fejlret varmeplan.

 

4. Ændring af område

Det er ikke muligt at foretage en delvis aflysning af et varmeplansområde. Ønskes det at ændre et område kan det gøres på to måder:

  1. Aflyse hele planen og så indberette det på ny.
  2. Bruge fejlrette funktionen.

Figur 5. "Fejlret" og "Aflys plan" funktion. 

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk

Revisionshistorik 

 

Versionsnummer Dato Beskrivelse af ændringer
1.0.0 17-11-2022 Første version