Varmeforsyningsplaner

Kommunerne er pålagt at udføre planlægning for den lokale varmeforsyning i kommunen. Varmeforsyningsplanerne skal bruges ved godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 

Kommunerne skal indberette varmeforsyningsplaner i Plandata.dk

Det er ikke de fulde varmeforsyningsplaner, der skal indberettes i Plandata.dk, men tre specifikke temaer:

 • Forsyningsområder
 • Forsyningsforbudområde
 • Tilslutningspligtområde

 

1. Indledning - Plandata.dk

Energistyrelsen er ressortmyndighed for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne pålægges via projektbekendtgørelsen at registrere oplysninger vedr. den kollektive varmeforsyning i Plandata.dk. Herudover pålægges kommunerne via Planloven at registrere oplysninger om tilslutningspligt fastlagt i lokalplaner i Plandata.dk. 

I varmeplanlægningen efter varmeforsyningsloven indgår oplysninger om, hvilken kollektiv varmeforsyning, der er godkendt i hvilke af kommunens områder (forsyningsområder), indenfor hvilke områder der gælder tilslutnings‐ eller forblivelsespligt (tilslutningspligt), samt indenfor hvilke områder der er nedlagt forbud mod visse opvarmningsformer, jf. varmeforsyningslovens § 14 (forbud imod visse forsyningsformer).

Kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger i Plandata.dk om godkendte projektforslag for kollektive varmeforsyningsformer (dvs. fjernvarmenet og gasforsyningsnet til rumvarme og varmt brugsvand) truffet i medfør af projektbekendtgørelsen inden 4 uger efter godkendelsen. Den pågældende fjernvarmedistributionsvirksomhed eller gasdistributionsselskab bliver i medfør af projektbekendtgørelsen pålagt en forsyningspligt ved kommunalbestyrelsens godkendelse af det respektive projektforslag for hhv. fjernvarme- eller gasforsyning.  Ved konverteringsprojekter, mellem kollektive varmeforsyningsformer fx fra gas- til fjernvarmeforsyning, vil forsyningspligten overgå fra et distributionsselskab til det andet med projektgodkendelsen. Det betyder bl.a., at hele området skal skifte status i Plandata.dk senest 4 uger efter projektgodkendelsen. Ejendomme, som er tilsluttet gasforsyningsnettet har dog forsat ret til at blive forsynet fra dette net, selvom ejendommen er beliggende i et område, der godkendes til og indberettes som fjernvarme i Plandata.dk.

Relevant lovgivning knyttet til kollektiv varmeforsyning: 

 • Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (varmeforsyningsloven) (LBK nr. 2068 af 16/11/2021). 
 • Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) (BEK nr. 818 af 04/05/2021) 
 • Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen) (BEK nr. 904 af 24/06/2016). 
 • Planloven (LBK nr. 287 af 16/04/2018). 
 • Elvarmeforbud af 6. maj 1994 (Energiministeriets påbud til samtlige kommunalbestyrelser om at nedlægge forbud mod etablering af elopvarmning i eksisterende og ny bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv varmeforsyning). 

Relevante vejledninger knyttet til kollektiv varmeforsyning

1.1. Log-in og brugerettigheder 

For at logge ind i Plandata.dk skal en NemID medarbejdersignatur oprettes. Herefter skal kommunens NemID administrator tildele de nødvendige rettigheder til medarbejdersignaturen. 

Få mere information om brugeroprettelse og tildeling af rettigheder til Plandata.dk.

Gå til indberetningssiden for Plandata.dk

 

2. Indberetning af Forsyningsområde 

For at indberette en varmeforsyningsplan: forsyningsområde, klik ”Indberet plan” på forsiden af Plandata.dk og ”Varmeforsyningsplan: Forsyningsområde” vælges fra dropdown-menuen, Figur 1, A. Dette åbner Plandata.dk’s indberetningsflow. 
I Plandata.dk skal udkast til og vedtagelse af varmeforsyningsplaner registreres. Et udkast til en varmeforsyningsplan oprettes som en ”kladde til vedtagelse”. Man kan løbende redigere og gemme kladden inden planen er klar til at blive indberettet med status ”vedtaget”. En varmeforsyningsplan kan ligeledes aflyses gennem Plandata.dk.

 

Figur 1. Indberetningen af en "Varmeforsyningsplan: Forsyningsområde" starter ved at vælge "Varmeforsyningsplan: Forsyningsområde" i dropdown-menuen i "Indberet Plan" på forsiden af plandata.dk.

 

2.1. Status "Kladde til vedtaget"

Når en varmeforsyningsplan oprettes, har den status ”Kladde til vedtagelse”. Når varmeforsyningsplanen er i status ”Kladde” er den ikke synlig for offentligheden, og det er muligt løbende at lukke og gemme registreringerne i Plandata.dk inden at alle obligatoriske felter er udfyldt. Obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne *. En kladde kan desuden slettes igen. 
Indberetningsflowet i Plandata.dk er inddelt i trin, som fremgår af menuen i venstre side, Figur 2, A. Registreringerne i kladden gemmes, når der skiftes trin, som kan gøres enten ved at klikke i den førnævnte venstremenu (Figur 2, A) eller ved at klikke ”Næste” eller ”Gem kladde”, Figur 2, B. 

 

Figur 2. Visning af indberetningsflowet i Plandata.dk. obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne*. 

 

2.2. Trin 1: Stamdata

2.2.1. Generelle oplysninger 

Ved oprettelse af en varmeforsyningsplan registreres generelle oplysninger kaldet stamdata. Første gang kladden gemmes, tildeles den automatisk et unikt planid, Figur 2, C. Planid’et kan ikke ændres, og det kan løbende bruges til at identificere den konkrete varmeforsyningsplan. Planen gives et sigende navn under ”Plannavn”.

 

2.2.2. Tema 

Det er obligatorisk at angive hvilken oprindelse en varmeforsyningsplan har. Feltet benyttes til at angive et registreringsgrundlag eller en geografisk reference. Oprindelsen registreres ved at klikke ”Vælg” under ”Oprindelse”, Figur 2, D. Herefter vælges oprindelse fra dropdown-menuen, Figur 3.  Det er her muligt at registrere hvilken reference, der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, f.eks. matrikelkort eller opmåling. Herved fås en angivelse af temaets geografiske nøjagtighed.

 

Figur 3. Visning af dropdown - menuens muligheder for registrering af "Oprindelse"

 

Det er muligt at angive en webadresse, så der kan linkes til varmeforsyningsplanen på f.eks. kommunens hjemmeside, men dette er ikke obligatorisk. 

Det er obligatorisk at registrere ”Forsyningsform”, Figur 2, E. Dette gøres ved at klikke ”Vælg” under ”Forsyningsform”, 
Figur 4. Der findes følgende muligheder for udtræden:

 • ”Fjernvarme”: Fjernvarme er et system til distribution over afstand af varme fra anlæg til varmeproduktion. Langt den meste fjernvarme er baseret på distribution af opvarmet vand, men distribution af damp forekommer også. Fjernvarme stammer primært fra produktionen af kraftvarme, affaldsforbrænding, overskudsvarme fra industrier og fra vedvarende energi. Decentrale forsyningsanlæg vil typisk skulle angives som fjernvarme, dog ikke blokvarmecentraler. 
 • ”Individuel naturgasforsyning”: Naturgas er et system til individuel forsyning med naturgas 
 • ”Anden”: Anden forsyningsform dækker over kollektiv varmeforsyning, der ikke kan defineres som en af de øvrige koder, det vil sige opvarmningsformer, der falder udenfor alle øvrige kategorier, fx biogas, brintanlæg eller blokvarmecentraler (gårdvarme eller nabovarme). 
 • ”Fremtidigt uspecificeret forsyningsområde"

Figur 4. Visning af dropdown-menu for muligheder for registrering af "Forsyningsform". 

 

For hvert forsyningsområde registreres udover den relevante forsyningsform også det aktuelle forsyningsselskabs CVR‐nummer, som dette er fastlagt i projektgodkendelsen. Det er obligatorisk at registrere ”Forsyningsselskab CVR-nummer”, Figur 2, F.

2.2.3. Geografi

Alle varmeforsyningsplaner skal have en geografisk afgrænsning. I ”Tilføj geometri” er det muligt at uploade geometrier eller tegne med hjælp fra tegneværktøjerne, Figur 2, G. Bemærk at der ikke må være overlap eller huller mellem tilstødende geometrier. Der tegnes sammenfaldende grænser mellem tilstødende geometrier ved brug af snap-funktionen. Sammenhængende områder må ikke opdeles i enkeltgeometrier, og bliver derfor automatisk lagt sammen til én geometri.

Geometriens ydre afgrænsning vil ofte følge grænser fra objekter i andre datasæt som matrikelkortet, som kan klikkes til ved tryk på tandhjulet ”Temaer”. Geometrien må ikke overlappe med kommunegrænsen, men kan overlappe med andre temaer så som skove, søer m.v. 

 

2.3. Trin 2: Opsummering

Trin 2 viser en opsummering af de registrerede oplysninger i Trin 1.  Er der en mangelfuld registrering i forhold til de obligatoriske felter, vises dette med et rødt kryds ud for trinet sammen med en beskrivelse af fejlen. Er alle obligatoriske felter udfyldt markeres dette med ”Udfyldt korrekt” ud fra hvert trin. Varmeforsyningsplanen kan indberettes, når alle obligatoriske felter er udfyldt. Dette gøres ved at klikke ”Indberet” nederst på Trin 2. Herefter er varmeforsyningsplanen vedtaget og offentliggjort.

 

2.4 Indberetning af forsyningsområder ved konverteringsprojekter.

Ved et konverteringsprojekt forstås et varmeforsyningsprojekt, hvor forsyningsformen for et varmeforsyningsområde ændres fra fx individuel naturgasforsyning til fjernvarm.

Ved indberetningen af konverteringsprojekter, hvor et forsyningsområde i sin helhed ændrer varmeforsyningsform fra fx gasforsyning til fjernvarmeforsyning, så aflyses varmeforsyningsområdet med gasforsyning i Plandata.dk og området indberettes på ny med fjernevarme som valgt forsyningsform.

Hvis dele af et varmeforsyningsområde får ændret sin forsyningsform, så skal området aflyses/bortfalde i Plandata.dk. herefter indberettes hhv. et varmeforsyningsområde får den del af det oprindelige varmeforsyningsområde, der ikke får ændret sin forsyningsform og et varmeforsyningsområde for den nye forsyningsform.

 

3. Indberetning af Tilslutningsområde

For at indberette en varmeforsyningsplan: tilslutningspligtområde, klik ”Indberet plan” på forsiden af Plandata.dk og ”Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligtområde” vælges fra dropdown-menuen, Figur 5, A. Dette åbner Plandata.dk’s indberetningsflow. 
I Plandata.dk skal udkast til og vedtagelse af varmeforsyningsplaner registreres. Et udkast til en varmeforsyningsplan oprettes som en ”kladde til vedtagelse”. Man kan løbende redigere og gemme kladden inden planen er klar til at blive indberettet med status ”vedtaget”. En varmeforsyningsplan kan ligeledes aflyses gennem Plandata.dk.

 

Figur 5. Indberetningen af en "Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligtområde" starter ved at vælge "Varmeforsyningsplan: Tilslutningspligtområde" i dropdown-menuen i "Indberet Plan" på forsiden af Plandata.dk. 

 

3.1. Status "Kladde til vedtaget"

Når en varmeforsyningsplan oprettes, har den status ”Kladde til vedtagelse”. Når varmeforsyningsplanen er i status ”Kladde” er den ikke synlig for offentligheden, og det er muligt løbende at lukke og gemme registreringerne i Plandata.dk inden at alle obligatoriske felter er udfyldt. Obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne *. En kladde kan desuden slettes igen. 
Indberetningsflowet i Plandata.dk er inddelt i trin, som fremgår af menuen i venstre side, Figur 6, A. Registreringerne i kladden gemmes, når der skiftes trin, som kan gøres enten ved at klikke i den førnævnte venstremenu (Figur 6, A) eller ved at klikke ”Næste” eller ”Gem kladde”, Figur 6, B. 

 

Figur 6. Visning af indberetningsflowet i Plandata.dk. Obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne*. 

 

3.2. Trin 1: Stamdata

3.2.1. Generelle oplysninger

Ved oprettelse af en varmeforsyningsplan registreres generelle oplysninger kaldet stamdata. Første gang kladden gemmes, tildeles den automatisk et unikt planid, Figur 6, C. Planid’et kan ikke ændres, og det kan løbende bruges til at identificere den konkrete varmeforsyningsplan. Planen gives et sigende navn under ”Plannavn”.

 

3.2.2. Tema 

Det er obligatorisk at angive hvilken oprindelse en varmeforsyningsplan har. Feltet benyttes til at angive et registreringsgrundlag eller en geografisk reference. Oprindelsen registreres ved at klikke ”Vælg” under ”Oprindelse”, Figur 6, D. Herefter vælges oprindelse fra dropdown-menuen, Figur 7.  Det er her muligt at registrere hvilken reference, der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, f.eks. matrikelkort eller opmåling. Herved fås en angivelse af temaets geografiske nøjagtighed.

 

Figur 7. Visning af dropdown-menuens muligheder for registrering af "Oprindelse" 

 

Det er muligt at angive en webadresse, så der kan linkes til varmeforsyningsplanen på f.eks. kommunens hjemmeside, men dette er ikke obligatorisk. 

Det er under ”Tema” obligatorisk at registrere ”Forsyningsområde planid”. Ved klik på feltet kommer en dropdown med valgmuligheder af forsyningsområder indenfor kommunen, og her vælges det forsyningsområde, som tilslutningspligten knytter sig til. 

Det er obligatorisk at angive ”Tilslutningsområde”, Figur 6, D. Dette gøres ved at klikke ”Vælg” under ”Tilslutningsområde”, Figur 8. Der findes følgende muligheder for udtræden:

 • ”Tilslutnings-/forblivelsesprojekt” 
 • ”Samlet varme- og tilslutnings-/forblivelsesprojekt”
 • ”Lokalplan"

 

Figur 8. Visning af dropdown-menu for muligheder for registrering af "Tilslutningsområde".

Der skal yderligere angives i hvilket omfang og hvornår der gælder tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning inden for forsyningsområdet under ”Tilslutningspligt”, Figur 6, D. Dette gøres ved at klikke ”Vælg” under ”Tilslutningspligt”, Figur 9.

Figur 9. Visning af dropdown-menu med muligheder for registrering af "Tilslutningspligt".

 

Der findes følgende muligheder, som er forkortet i indberetningsløsningen grunden mangel på plads, men her er de fulde tekster:

 1. Tilslutningspligt eksisterende bebyggelse med 9 års frist og forblivelsespligt 
 2. Tilslutningspligt eksisterende bebyggelse med 9 års frist eller tidligere når væsentlige varmeinstallationer udskiftes og forblivelsespligt 
 3. Tilslutningspligt ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse med 9 års frist samt forblivelsespligt 
 4. Tilslutningspligt ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse med 9 års frist eller tidligere når væsentlige varmeinstallationer udskiftes samt forblivelsespligt 
 5. Forblivelsespligt for allerede tilsluttet bebyggelse 
 6. Forblivelsespligt for allerede tilsluttet bebyggelse og tilslutnings‐ pligt ny bebyggelse 
 7. Tilslutningspligt ny bebyggelse 

For hvert tilslutningspligtområde registreres en afgørelsesdato, som er den dato hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt, Figur 6, D.

 

3.2.3. Geografi

Alle varmeforsyningsplaner skal have en geografisk afgrænsning. I ”Tilføj geometri” er det muligt at uploade geometrier eller tegne med hjælp fra tegneværktøjerne, Figur 6, E. Bemærk at der ikke må være overlap eller huller mellem tilstødende geometrier. Der tegnes sammenfaldende grænser mellem tilstødende geometrier ved brug af snap-funktionen. Sammenhængende områder må ikke opdeles i enkeltgeometrier, og bliver derfor automatisk lagt sammen til én geometri. Geometriens ydre afgrænsning vil ofte følge grænser fra objekter i andre datasæt som matrikelkortet, som kan klikkes til ved tryk på tandhjulet ”Temaer”. Geometrien må ikke overlappe med kommunegrænsen, men kan overlappe med andre temaer så som skove, søer m.v. 

 

3.3. Trin 2: Opsummering 

Trin 2 viser en opsummering af de registrerede oplysninger i Trin 1.  Er der en mangelfuld registrering i forhold til de obligatoriske felter, vises dette med et rødt kryds ud for trinet sammen med en beskrivelse af fejlen. Er alle obligatoriske felter udfyldt markeres dette med ”Udfyldt korrekt” ud fra hvert trin. Varmeforsyningsplanen kan indberettes, når alle obligatoriske felter er udfyldt. Dette gøres ved at klikke ”Indberet” nederst på Trin 2. Herefter er varmeforsyningsplanen vedtaget og offentliggjort.

 

4. Indberetning af Forsyningsforbudområde 

For at indberette en varmeforsyningsplan: forsyningsforbudområde, klik ”Indberet plan” på forsiden af Plandata.dk og ”Varmeforsyningsplan: Forsyningsforbudområde” vælges fra dropdown-menuen, Figur 10, A. Dette åbner Plandata.dk’s indberetningsflow. 
I Plandata.dk skal udkast til og vedtagelse af varmeforsyningsplaner registreres. Et udkast til en varmeforsyningsplan oprettes som en ”kladde til vedtagelse”. Man kan løbende redigere og gemme kladden inden planen er klar til at blive indberettet med status ”vedtaget”. En varmeforsyningsplan kan ligeledes aflyses gennem Plandata.dk.

Figur 10.Indberetningen af en "Varmeforsyningsplan: Forbudsområde" starter ved at vælge "Varmeforsyningsplan: Forbudsområde" i dropdown-menuen i "Indberet Plan" på forsiden af Plandata.dk.

 

4.1. Status "Kladde til vedtaget"

Når en varmeforsyningsplan oprettes, har den status ”Kladde til vedtagelse”. Når varmeforsyningsplanen er i status ”Kladde” er den ikke synlig for offentligheden, og det er muligt løbende at lukke og gemme registreringerne i Plandata.dk inden at alle obligatoriske felter er udfyldt. Obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne *. En kladde kan desuden slettes igen. 
Indberetningsflowet i Plandata.dk er inddelt i trin, som fremgår af menuen i venstre side, Figur 11, A. Registreringerne i kladden gemmes, når der skiftes trin, som kan gøres enten ved at klikke i den førnævnte venstremenu (Figur 11, A) eller ved at klikke ”Næste” eller ”Gem kladde”, Figur 11, B. 

 

Figur 11. Visning af indberetningsflowet i Plandata.dk. obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne*. 

 

4.2. Trin 1: Stamdata

4.2.1. Generelle oplysninger 

Ved oprettelse af en varmeforsyningsplan registreres generelle oplysninger kaldet stamdata. Første gang kladden gemmes, tildeles den automatisk et unikt planid, Figur 11, C. Planid’et kan ikke ændres, og det kan løbende bruges til at identificere den konkrete varmeforsyningsplan. Planen gives et sigende navn under ”Plannavn”.

 

4.2.2. Tema

Det er obligatorisk at angive hvilken oprindelse en varmeforsyningsplan har. Feltet benyttes til at angive et registreringsgrundlag eller en geografisk reference. Oprindelsen registreres ved at klikke ”Vælg” under ”Oprindelse”, Figur 11, D. Herefter vælges oprindelse fra dropdown-menuen, Figur 3. Det er her muligt at registrere hvilken reference, der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, f.eks. matrikelkort eller opmåling. Herved fås en angivelse af temaets geografiske nøjagtighed.

 

Figur 12. Visning af dropdown-menuens muligheder for registrering af "oprindelse" 

 

Det er muligt at angive en webadresse, så der kan linkes til varmeforsyningsplanen på f.eks. kommunens hjemmeside, men dette er ikke obligatorisk.

Der skal yderligere angives hvilken forsyningsform, der gælder forbud mod. Dette registreres under ”Opvarmningssystem”, Figur 11, E. Her kan vælges:

 • ”El”: anvendes hvis der i en afgørelse nedlægges forbud mod elvarme.
 • ”El og andet”: anvendes hvis der i én afgørelse nedlægges forbud mod både elvarme og mod andre opvarmningssystemer som fx olie, petroleum, kakkelovne m.m.
 • ”Andet”: anvendes hvis der i en afgørelse nedlægges forbud mod en eller flere andre opvarmningssystemer end elvarme som fx olie, petroleum, kakkelovne m.m.

 

4.2.3. Geografi 

Alle varmeforsyningsplaner skal have en geografisk afgrænsning. I ”Tilføj geometri” er det muligt at uploade geometrier eller tegne med hjælp fra tegneværktøjerne, Figur 11, F. Bemærk at der ikke må være overlap eller huller mellem tilstødende geometrier. Der tegnes sammenfaldende grænser mellem tilstødende geometrier ved brug af snap-funktionen. Sammenhængende områder må ikke opdeles i enkeltgeometrier, og bliver derfor automatisk lagt sammen til én geometri.

Geometriens ydre afgrænsning vil ofte følge grænser fra objekter i andre datasæt som matrikelkortet, som kan klikkes til ved tryk på tandhjulet ”Temaer”. Geometrien må ikke overlappe med kommunegrænsen, men kan overlappe med andre temaer så som skove, søer m.v.

 

4.3. Trin 2: Opsummering 

Trin 2 viser en opsummering af de registrerede oplysninger i Trin 1.  Er der en mangelfuld registrering i forhold til de obligatoriske felter, vises dette med et rødt kryds ud for trinet sammen med en beskrivelse af fejlen. Er alle obligatoriske felter udfyldt markeres dette med ”Udfyldt korrekt” ud fra hvert trin. Varmeforsyningsplanen kan indberettes, når alle obligatoriske felter er udfyldt. Dette gøres ved at klikke ”Indberet” nederst på Trin 2. Herefter er varmeforsyningsplanen vedtaget og offentliggjort.

 

5. Aflysning af en varmeforsyningsplan 

Når varmeforsyningsplanen er vedtaget, kan planen fremsøges på forsiden af Plandata.dk og åbnes ved at klikke ”Vis plan”. Varmeforsyningsplanen kan fortsat fejlrettes eller aflyses gennem Plandata.dk ved ”Fejlret” eller ”Aflys plan”, Figur 13, A.

 

Figur 13. En vedtaget varmeforsyningsplan kan fejlrettes eller aflyses.

 

6. Masseaflysning af varmeforsyningsområder

6.1. Trin 1: angiv ønskede kommune

Efter login på plandata.dk, angiv da den kommune masse aflysningen ønskes for.

Figur 14. Vælg kommune.

6.2. Trin 2: angiv plantype og planstatus

Fremsøg derefter den ønskede plantypen og angiv planens status.

Figur 15. Vælg plantype.

6.3. Trin 3: Download den ønskede plan til GIS

Vælg herefter den ønskede plan og hak af i den lille firkant for at downloade GIS laget.

 

6.4. Trin 4: Ændre attribut kolonerne 

Ændre herefter GIS lagets attributkolonne 'status' til 'A' for aflyst.

Figur 16. Attributkolonnen 'status' ændres til 'A'.

6.5. Trin 5: Aflys planen efter attributændringen på Plandata.dk.

Herefter skal det opdateret lag zippes til en kendt placering. Anvend så 'Upload GIS' funktionen i Plandata.dk. Træk den opdateret zip-mappen til hvor siden forespørger.

Figur 17.  Træk zip-mappen ind til den forespørgende placering.

 

Når siden angiver 'Upload færdig med succes' er varmeforsyningsområderne aflyst.

Figur 18. varmeforsyningsområderne er aflyst med succes

7. Ændring af område

Det er ikke muligt at foretage en delvis aflysning af et varmeforsyningsområde. Ønskes det at ændre et område kan det gøres på to måder:

 1. Aflyse hele planen og så indberette det på ny.
 2. Bruge fejlrette funktionen.

Figur 19. "Fejlret" og "Aflys plan" funktion. 

Datamodellen og GIS-skabeloner

Find datamodeller, GIS-skabeloner samt en samlet kodeliste til indberetningen:

Teknisk information

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk

Revisionshistorik

Versionsnummer Dato Beskrivelse af ændringer
1.0.2 24-11-2022

Præcisering af ressortmyndighed og lovhjemmel

1.0.1 27-01-2022

Korrekturrettelser i forbindelse med overførsel til HTML.

1.0.0 06-11-2019 Første version af vejledning i forbindelse med implementering af varmeforsyningsplaner i Plandata.dk