Udbygningsaftaler

Kommunen skal indberette udbygningsaftaler i Plandata.dk.

Generel information om indholdet i udbygningsaftaler kan findes i:

Vejledning om bygherres bidrag efter planloven

En udbygningsaftale skal indberettes i det landsdækkende digitale register for fysisk planlægning i Danmark, Plandata.dk. Plandata.dk indeholder oplysninger om planer med videre, der er tilvejebragt efter planloven og sikrer, at plandata er entydige og digitalt tilgængelige for alle.

Find indberettede udbygningsaftaler

Udbygningsaftaler (udkast) og udbygningsaftaler (indgået) findes på kortmodulet kort.plandata.dk under temalaget "Andre plantemaer".

Vejledning til indberetning i Plandata.dk

For at indberette en udbygningsaftale, klik ”Indberet plan” på forsiden af Plandata.dk og ”udbygningsaftale” vælges fra dropdown-menuen, Figur 1, A. Dette åbner Plandata.dk’s indberetningsflow.

 

Figur 1. Forsiden af indberetningsfladen, hvor udbygningsaftale kan vælges i dropdown-menuen til venstre. 

I Plandata.dk skal udkast til og indgåelse af udbygningsaftaler registreres. Et udkast til en udbygningsaftale oprettet som en ”kladde til forslag”. Ved indgåelse af udbygningsaftalen, bliver dette indberettet som status ”Vedtaget”. En udbygningsaftale kan ikke aflyses gennem Plandata.dk. Tag derfor kontakt til Plandata.dk supporten, hvis en udbygningsaftale skal aflyses. 

Kontakt Plandata.dk supporten

Status "Kladde til forslag"

Når en udbygningsaftale oprettes, har den status ”Kladde til forslag”. Når udbygningsaftalen er i status ”Kladde” er den ikke synlig for offentligheden, og det er muligt løbende at lukke og gemme registreringerne i Plandata.dk inden at alle obligatoriske felter er udfyldt. Obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne. En kladde kan desuden slettes.

Indberetningsflowet i Plandata.dk er inddelt i trin, som fremgår af venstremenuen, Figur 2, A. Registreringerne i kladden gemmes, når der skiftes trin, som kan gøres enten ved at klikke i den førnævnte venstremenu eller ved at klikke ”Næste” (Figur 2, B).

 

Figur 2. Indberetningsflowet i Plandata.dk. Obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne. 

Trin 1: Stamdata

Ved oprettelse af en udbygningsaftale registreres generelle oplysninger kaldet stamdata. Første gang kladden gemmes, tildeles den automatisk et unikt planid (Figur 2, C). Planid’et kan ikke ændres, og det kan løbende bruges til at identificere den konkrete udbygningsaftale.

Plandokument

Der skal uploades et plandokument i PDF-format. Dette kan enten gøres ved klikke på ”Upload plandokument”, Figur 2, D, hvorefter plandokumentet vælges gennem stifinderen. Det er også muligt at trække PDF-filen hen til feltet ”Træk fil hertil”, Figur 2, D. Så længe planen har status som ”Kladde” kan en ny version af plandokumentet uploades ved at gentage uploadet.

Jordstykker

Det er obligatorisk at angive, hvilke jordstykker, udbygningsaftalen gælder for. Jordstykker registreres ved at klikke ”Tilføj jordstykke (matrikelnummer)”, Figur 2, E. Dette åbner for et nyt vindue, hvor det er muligt at vælge ejerlav samt matrikelnummer fra dropdown-menuen, Figur 3. Det er muligt at tilvælge flere jordstykker. 

 

Figur 3. Det er obligatorisk at angive, hvilke jordstykker udbygningsaftalen gælder for. 

Trin 2: Datoer og parter 

Datoer 

Der skal angives en dato for udkast af udbygningsaftalen samt en dato for offentliggørelsen af udkastet, Figur 4, A. Dato for offentliggørelse af udkast kan ikke være før dato for udkast. Ofte vil dato for offentliggørelse være den samme dato som dato for offentliggørelse af et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Parter 

Det er muligt at angive hvilke høringsparter, der skal modtage en e-mail vedrørende offentliggørelse af udkast til udbygningsaftale, Figur 4, B. Landsdækkende (obligatoriske) høringsparter administreres af
Plan- og Landdistriktsstyrelsen og kan ikke fravælges. Kommunen administrerer kommunale (valgfrie) høringsparter under ”Administrer høringsparter”, Figur 4, C. 

Læs mere om administration af høringsparter

 

Figur 4. Dato for udkast samt dato for offentliggørelsen af udkast skal angives. 

Trin 3: Opsummering og offentliggørelse

Trin 3 viser en opsummering af de registrerede oplysninger i Trin 1-2. Er der en mangelfuld registrering i forhold til de obligatoriske felter, vises dette med et rødt kryds ud for trinnet samt en beskrivelse. Er alle obligatoriske felter udfyldt markeres dette med ”Udfyldt korrekt” ud fra hvert trin.

Udbygningsaftalen kan indberettes, når alle obligatoriske felter er udfyldt. Dette gøres ved at klikke ”Indberet” nederst på Trin 3, Figur 5, A. Herefter er udkast til udbygningsaftale offentliggjort til landsdækkende (obligatoriske) og kommunale (valgfri) høringsparter. Derudover sendes en e-mail med en kvittering for indberetningen til den mailadresse, der er registreret til brugeren der indberettes NemID. Kvitteringen sendes på den angivne startdato for offentliggørelse af udkast til udbygningsaftale.

 

Figur 5. I trin 3 ses en opsummering af registreringerne og offentliggørelse sker ved at klikke "indberet". 

Vedtagelse af en udbygningsaftale 

Imens udkast til udbygningsaftale er offentliggjort oprettes en ”Kladde til vedtagelse”, hvori eventuelle rettelser til udbygningsaftalen kan foretages inden den indgåede aftale offentliggøres som ”Vedtaget”.

En ”Kladde til vedtagelse” oprettes ved at fremsøge udbygningsaftalen på forsiden af Plandata.dk og åbnes ved at klikke ”Vis plan”.

Bemærk at udbygningsaftalen ligger under ”Forslag”. Nederst på overblikssiden for den valgte udbygningsaftale, er det muligt at klikke ”Kladde til vedtagelse”, Figur 6, A.

 

Figur 6. Knappe "kladde til vedtagelse" findes nederst på forslaget til udbygningsaftalens overbliksside. 

I kladde til vedtagelse er det muligt løbende at registrere eventuelle ændring i udbygningsaftalen. Alle registrerede oplysninger fra forslaget, vil være overført til kladden til vedtagelse. Herefter kan de tre trin i venstremenuen gennemgås på samme måde som da ”Kladde til forslag” blev oprettet.

Trin 1: Stamdata

I Trin 1 skal det vedtagne plandokument uploades. Det er muligt at hente det tidligere uploadede plandokumentet til forslaget.

Trin 2: Datoer og Parter

Inden offentliggørelse af udbygningsaftalen, skal dato for indgåelse af aftale og dato for offentliggørelse af aftale angives, Figur 7, A.

 

Figur 7. Angivelse af datoer er obligatoriske og markeres med rød stjerne. 

Trin 3: Opsummering og offentliggørelse

Når alle obligatoriske felter er udfyldt, er det muligt at klikke ”Indberet” nederst i Trin 3.

De markerede høringsparter får tilsendt en e-mail om udbygningsaftalens offentliggørelse på datoen for offentliggørelse af aftalen. Derudover sendes en e-mail med en kvittering for indberetningen til mailadressen, der er registreret under brugerens NemID. Denne kvittering sendes ligeledes på dato for offentliggørelse af aftalen.

Udbygningsaftalen ligger nu som status ”Vedtaget” i Plandata.dk. En udbygningsaftale kan ikke aflyses gennem Plandata.dk. Tag derfor kontakt til Plandata.dk supporten, hvis en udbygningsaftale skal aflyses.

Kontakt Plandata.dk supporten

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk

Revisionshistorik

Versionsnummer

Dato Beskrivelse af ændringer
1.0.1 01/02/2021 Korrekturrettelser i forbindelse med overførsel til HTML.
1.0.0 17/06/2019 Første version af vejledning i forbindelse med implementering af udbygningsaftale i Plandata.dk