Landzonetilladelser

Vejledning til indberetning af landzonetilladelser i Plandata.dk.

Landzonetilladelser skal indberettes via indberetningssiden i Plandata.dk.

Kommunerne skal indberette landzonetilladelser, når de træder i kraft.

Find datamodellen, GIS-skabeloner samt en samlet kodeliste til indberetningen under Teknisk information.

Søger du generel information vedrørende landzoneadministration og lovgivning, se: Landzoneadministration.

1. Indberetning af ny landzonetilladelse

1.1. Oprettelse af kladde

Landzonetilladelser indberettes gennem Plandata.dk’s indberetningsside.
Fra indberetningssidens forside klikkes på ”Indberet plan”, Figur 1, A, og plantypen ”Landzonetilladelse” vælges fra drop-down-menuen. Dette opretter en ny landzonetilladelse i status ”Kladde”.

 

Figur 1. Landzonetilladelse vælges på Indberet.plandata.dk's forside.

1.2. Stamdata

1.2.1. Generelle oplysninger

Når kladden er oprettet føres brugeren til første trin i indberetningsflowet, hvor landzonetilladelsens stamdata angives, Figur 2. Landzonetilladelsen skal have et plannavn og et unikt plannummer, Figur 2, A. Landzonetilladelsens plandokument kan uploades ved at klikke på ”Upload plandokument”, hvilket åbner computerens stifinder, eller ved at trække filen til det stiplede felt, Figur 2, B. 
Kommunen skal ved upload af landzonetilladelsens PDF i Plandata.dk overstrege personlige oplysninger, der fremgår af tilladelsen. Med personoplysninger menes der, at der eksempelvis ikke kan laves en sammenkobling mellem: 
•    Navn og adresse 
•    Navn og telefonnummer
•    Navn og e-mailadresse 
Indeholder tilladelsen andre personoplysninger om adressaten, skal disse også udstreges således at oplysningerne ikke fremgår i Plandata.dk.

Figur 2. Trin 1 "Stamdata" i indberetningsflowet.

1.2.2. Anvendelse

Der skal vælges mindst én af de fire mulige anvendelser, Figur 2, C. De fire anvendelser dækker over:

  • Ændret anvendelse af bebyggelse: 

Når der gives tilladelse til, at én eller flere bygninger på en ejendom eller en del af en bygning på ejendom i landzone kan anvendes til andet formål, end det bygningen oprindeligt er opført til. Anvendelsen vil kunne kræve ombygning.

  • Ændret anvendelse af areal

Når der gives tilladelse til at hele eller dele af en ejendoms grundareal overgår til anden anvendelse end tidligere.

  • Teknisk anlæg

Når der gives tilladelse til etablering af teknisk anlæg.

  • Andet

Vælges hvis landzonetilladelsen ikke passer i de øvrige valgmuligheder.

1.2.3. Datoer

Der skal angives en ikrafttrædelsesdato og en udløbsdato for landzonetilladelsen, Figur 2, D. Ikrafttrædelsesdatoen skal være efter klagefristens udløb, og kan senest være dags dato. Udløbsdatoen skal være mellem 5 og 10 år senere end ikrafttrædelsesdatoen.

1.2.4. Jordstykker

Jordstykker angives ved at klikke på ”+Tilføj jordstykke (matrikelnummer)”, Figur 2, E, hvilket åbner dialogboksen for angivelse af jordstykker, Figur 3.

 

Figur 3. Dialogboks for angivelse af jordstykker.

Først vælges det relevante ejerlav. Herefter bliver det muligt at angive matrikelnummeret. Herefter klikkes på ”Gem”. Indeholder landzonetilladelsen mere end ét jordstykke, åbnes dialogboksen igen, og det næste jordstykke vælges efter samme fremgangsmåde.

Når landzonetilladelsens stamdata er valgt, klikkes på ”Næste”, Figur 2, F.

2. Opsummering og offentliggørelse

I indberetningsflowets andet trin, ”2. Opsummering”, er det muligt at kontrollere de indberettede oplysninger, Figur 4.

 

Figur 4. Indberetningsflowets Trin 2: "Opsummering".

Nederst på siden er det muligt at trykke ”Gem og luk kladde”, Figur 4, A, hvis det ønskes at gemme indberetningen uden at offentliggøre den. Det vil være muligt at færdiggøre og offentliggøre den gemte kladde senere. Hvis alle obligatoriske oplysninger er indberettet korrekt, kan landzonetilladelsen offentliggøres som vedtaget ved at klikke ”Indberet”, Figur 4, B.
Når dette er gjort, er landzonetilladelsen offentliggjort som vedtaget.

Find indberettede landzonetilladelser

Landzonetilladelser findes på kortmodulet under temalaget "Andre plantemaer".

Revisionshistorik

Versionsnummer Dato Beskrivelse af ændringer

1.3.2

27-01-2022 Korrekturrettelser i forbindelse med overførsel til HTML.
1.3.1 06.03.2019 Skrevet krav ind til udstregning af personfølsomme oplysninger i plandokument (s. 4) som ved tidligere version ved fejl blev slettet.
1.3.0 06.02.2019 Gennemgribende opdatering
1.2.2 10.09.2018 Mindre sproglige præciseringer
1.2.1 22.08.2018 Præcisering af ikrafttrædelsesdatoens betydning
1.2.0 07.03.2018 Præcisering af formulering på side 9
1.1.0 27.02.2018 Skrevet krav til PDF ind på side 9
1.0.1 15.01.2018 Opdateret billede af side 7
Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk