Kommuneplantillæg

Vejledning til indberetning af kommuneplantillæg i Plandata.dk.

Hvis kommunen, efter kommuneplanens vedtagelse, har rettelser til kommuneplanen, kan disse indberettes som kommuneplantillæg.

Et kommuneplantillæg anses for at være en del af kommuneplanen, og vil i nogle tilfælde erstatte planlægning i den oprindelige kommuneplan. 

Læs mere om kommuneplanlægning, tilvejebringelsen af kommuneplanen, samt gældende regler for kommuneplanen og dens tillæg under:

Kommuneplaner

Et kommuneplantillæg kan bestå af kommuneplanretningslinjer og kommuneplanrammer. Kommuneplanretningslinjerne og/eller -rammerne udgør blandt andet kommuneplantillæggets geografiske udstrækning, da et tillæg i sig selv ikke har en geometri. Hvis der ikke angives kommuneplanretningslinjer og/eller -rammer, vil kommuneplantillægget være gældende for hele kommunen. 

Kommuneplaner skal indberettes i Plandata.dk.

Indholdsfortegnelse

1. Indledning 

2. Indberetning af forslag til kommuneplantillæg

3. Forlængelse af høringsperiode

4. Fornyet høring

5. Vedtagelse af kommuneplantillæg

6. Ændringer i eksisterende kommuneplan

7. Fejlrettelser i kommuneplantillæg

8. Aflysning af et kommuneplantillæg

Datamodellen og GIS-skabeloner

Kommuneplantillæg

1. Indledning

Vejledningen følger et kommuneplantillægs ”livsforløb” i Plandata.dk, som er illustreret i Figur 1. Et nyt kommuneplantillæg vil altid først blive oprettet som en ”kladde til forslag”. Når et kommuneplantillæg er i status kladde, er det ikke synligt for offentligheden, og det er muligt at gemme kladden inden alle obligatoriske felter er udfyldt. Imens kommuneplantillægget er i høring, oprettes en ”Kladde til vedtagelse”, hvori eventuelle rettelser til planen kan påbegyndes inden planen offentliggøres som ”Vedtaget”.  
I vejledningen gennemgås de forskellige indberetningskrav og -muligheder i de enkelte statusser i kommuneplantillæggets ”livsforløb”.
Se vejledningen om planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk for en mere dybdegående guide til, hvilke statusser planer gennemgår i Plandata.dk, herunder mulighederne for at foretage fejlrettelser.

 

Figur 1. Oversigt over en kommuneplans tilvejebringelse og ophævelse fra "Kladde til forslag" til "Aflyst" i Plandata.dk.

2. Indberetning af forslag til kommuneplantillæg

For at indberette et forslag til kommuneplantillæg, klikkes ”Indberet plan” på forsiden af Plandata.dk, og plantypen ”Kommuneplantillæg” vælges fra dropdown-menuen. Dette åbner for Plandata.dk’s indberetningsflow. 
Når et kommuneplantillæg oprettes, har det status ”Kladde til forslag”. Når kommuneplantillægget er i status ”Kladde” er det ikke synligt for offentligheden, og det er muligt løbende at lukke og gemme registreringerne i Plandata.dk inden alle obligatoriske felter er udfyldt, og inden der er uploadet en gyldig geometri. Obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne *. En kladde kan desuden slettes.
Læs mere om, hvad der gør, at en geometri er gyldig i Plandata.dk i vejledning om GIS-skabeloner.
Indberetningsflowet i Plandata.dk følger trin, som fremgår af venstremenuen, Figur 2, A. Registreringerne i kladden gemmes, når der skiftes trin, som kan gøres enten ved at klikke i den førnævnte venstremenu eller ved at klikke ”Næste”, Figur 2, B. 

 

Figur 2. Obligatoriske felter er i indberetningsflowet markeret med en rød stjerne *. Kladder kan gemmes inden alle obligatoriske felter er udfyldt.

2.1. Trin 1: Stamdata

Ved oprettelse af et kommuneplantillæg registreres generelle oplysninger kaldet stamdata. Første gang kladden gemmes, tildeles den automatisk et unikt planid, Figur 2, C. Planid’et kan ikke ændres, og det vil følge kommuneplantillægget i hele dets livsforløb. Planid’et kan løbende bruges til at identificere det konkrete kommuneplantillæg.
Det er obligatorisk at tildele kommuneplantillægget et plannavn samt angive, hvilken kommuneplan det er knyttet til, hvis kommunen har flere indberettede kommuneplaner i Plandata.dk. 

2.1.1. Plandokument

Der skal uploades et plandokument i PDF-format. Dette kan enten gøres ved at klikke ”Upload plandokument”, Figur 2, D, hvorefter plandokumentet vælges gennem stifinderen. Det er også muligt at trække PDF-filen hen til feltet ”Træk fil hertil”, Figur 2, D.
Så længe planen har status som ”Kladde”, kan en ny version af plandokumentet uploades ved at gentage uploadet.

2.2. Trin 2+3: Kommuneplanretningslinjer og kommuneplanrammer

Indeholder kommuneplantillægget kommuneplanretningslinjer og/eller kommuneplanrammer, registreres de i henholdsvis Trin 2 og Trin 3. Hvis kommuneplantillægget ikke indeholder kommuneplanretningslinjer eller -rammer, kan disse trin springes over.
Kommuneplanretningslinjer og -rammer kan registreres enten ved ”Tilføj retningslinje/ramme” eller ved ”Upload retningslinjer/rammer”, Figur 3, A. Upload af retningslinjer/rammer gør det muligt at uploade flere på én gang.
Se mere om indberetning af kommuneplanretningslinjer og -rammer i vejledningen til indberetning af kommuneplan. Se derudover mere om upload i vejledningen til upload/download. 

 

Figur 3. I trin 2 og Trin 3 er det muligt at registrere kommuneplanretningslinjer og -rammer, når kommuneplantillægget indeholder disse.

2.3. Trin 4: Datoer og parter

2.3.1. Datoer

Før kommuneplantillægget kan sendes i forslag, skal der angives forslagsdato samt start- og slutdato for høringsperioden. Når datoerne er registreret, vil feltet ”Høringsperiode” angive høringsperioden i uger og dage, Figur 4, A. Høringsperioden for kommuneplantillæg skal være mindst 4 uger. Se mere i planlovens kapitel 6.

 

Figur 4. Forslagsdato samt start- og slutdato for høringsperioden skal angives.

2.4. Trin 5: Opsummering og offentliggørelse

Trin 5 viser en opsummering af de registrerede oplysninger i Trin 1-4. Er der en mangelfuld registrering i forhold til de obligatoriske felter, vises dette med et rødt kryds og markeres med ”Mangler data” ud for det pågældende trin. Er alle obligatoriske felter udfyldt for et trin, markeres dette med ”Udfyldt korrekt”.
Kommuneplantillægget kan indberettes som forslag, når alle obligatoriske felter er udfyldt. Dette gøres ved at klikke ”Indberet forslag” nederst på overblikssiden i Trin 5, Figur 5, A. 

 

Figur 5. I Trin 5 er det muligt at offentliggøre forslaget ved at klikke "Indberet forslag".

Forslaget til kommuneplantillæg er nu offentliggjort og sendt i offentlig høring til landsdækkende (obligatoriske) og kommunale (valgfri) høringsparter. Derudover sendes en e-mail med en kvittering for indberetningen til den mailadresse, der er registreret til brugerens NemID. 

BEMÆRK

Offentliggørelsen sker på datoen for høringsstart og efter der er klikket "Indberet forslag".

En kvittering for indberetningen sendes ligeledes på startdatoen for høringsperioden.

3. Forlængelse af høringsperiode

Indtil dagen, hvor høringsperioden udløber, er det muligt at forlænge høringsperioden. For at forlænge høringsperioden skal planen søges frem, og der klikkes ”Vis plan”. Vær her opmærksom på at søgningen er filtreret til at vise ”Kommuneplantillæg” og ”Forslag”. 
Fra overblikssiden klikkes på de tre prikker i øverste højre hjørne, Figur 6, A, hvorefter der kan klikkes ”Forlæng høringsperiode”.

 

Figur 6. Det er muligt at forlænge høringsperioden indtil dagen, hvor høringsperioden slutter.

Derefter åbnes der et nyt vindue, hvori slutdato for høringsperioden kan ændres. Ved forlængelse af høringsperioden skal der uploades et nyt plandokument. Derudover skal der angives en begrundelse for forlængelsen af høringsperioden i en supplerende meddelelse til de høringsparter, der blev informeret, da lokalplanen kom i høring. 
Til sidst klikkes der ”Forlæng høringsperiode”. Planen er nu blevet sendt i forlænget høring, og en meddelelse om statusændring sendes til landsdækkende (obligatoriske) og kommunale (valgfri) høringsparter.

4. Fornyet høring

Det er muligt at sende en plan i fornyet høring. Denne funktion bruges, hvis der er tale om at lave væsentlige ændringer i forslaget, som skal godkendes politisk. Forslagsdatoen samt høringsperiodens startdato og slutdato skal dermed ændres. Det er desuden obligatorisk at uploade et nyt plandokument.

Se afsnit 2.4 i Planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk for mere infomation.

5. Vedtagelse af kommuneplantillæg

Imens kommuneplantillægget er i høring, eller når høringsperioden er slut, er det muligt at oprette en ”Kladde til vedtagelse”, hvori eventuelle rettelser til kommuneplantillægget kan påbegyndes inden den offentliggøres som ”Vedtaget”. 
For at oprette en ”Kladde til vedtagelse” skal kommuneplantillægget søges frem på forsiden af Plandata.dk og åbnes ved at klikke ”Vis plan”. Bemærk at planen ligger under ”Forslag” og ikke under ”Kladder”. Nederst på overblikssiden for det valgte forslag til kommuneplantillæg, er det muligt at klikke ”Kladde til vedtagelse”.
I kladde til vedtagelse er det, ligesom med kladde til forslag, muligt løbende at registrere de oplysninger som tilgår eller rettes i kommuneplantillægget frem mod vedtagelsen i kommunalbestyrelsen. Alle registrerede oplysninger fra forslaget, vil være overført til "kladde til vedtagelse". Herefter kan alle 5 trin i venstremenuen gennemgås på samme måde som da ”Kladde til forslag” blev oprettet.

BEMÆRK

Vær opmærksom på at en "Kladde til vedtagelse" ikke kan ses af offentligheden, og at kommuneplantillægget fortsat vil ligge som status forslag indtil det endeligt vedtages.

I det følgende gennemgås de nye oplysninger, der skal registreres for at kunne vedtage kommuneplantillægget. Alle de registrerede oplysninger kan ændres under hensyntagen til planlovens kapitel 6 krav om, at større ændringer mellem forslag og vedtagelse kan udløse behov for fornyet høring. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen tager beslutning om behov for fornyet offentlig høring, skal der indberettes et nyt forslag og det bortfaldne forslag kan aflyses.

5.1. Trin 1: Stamdata og plandokument

I Trin 1 skal det vedtagne plandokument uploades. Det er muligt at hente det tidligere uploadede plandokument til forslaget.

5.2. Trin 4: Datoer og Parter

Inden offentliggørelse af det vedtagne kommuneplantillæg, skal vedtagelsesdato og ikrafttrædelsesdato angives i Trin 4. ”Vedtagelsesdato” er den dato, hvor kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplantillægget. Vedtagelsesdatoen skal være før dags dato og efter høringsperiodens udløb. 
”Ikrafttrædelsesdato” er den dato, hvor kommuneplantillægget offentliggøres og således er juridisk gældende. Hvis Ikrafttrædelsesdato ikke angives, sættes den af systemet til dags dato. Ikrafttrædelsesdatoen kan tidligst være dags dato.
Det skal angives, hvilke høringsparter, der skal orienteres om kommuneplantillæggets vedtagelse. Som udgangspunkt er de høringsparter, som blev orienteret, da kommuneplantillægget blev sendt i forslag tilvalgt i listen over høringsparter. 

5.3. Trin 5: Opsummering og vedtagelse

Kommuneplantillægget kan indberettes som vedtaget, når alle obligatoriske felter er blevet udfyldt og høringsperioden er udløbet. Klik ”Indberet vedtaget plan” for at offentliggøre kommuneplantillægget som vedtaget.
De markerede høringsparter får tilsendt en e-mail om kommuneplantillæggets offentliggørelse. Derudover sendes en e-mail med en kvittering for indberetningen til mailadressen, der er registreret under brugerens NemID. 

BEMÆRK

Offentliggørelsen sker på datoen for ikrafttrædelse, og efter der er klikket "Indberet vedtaget plan". En kvittering for indberetningen sendes ligeledes på ikrafttrædelsesdatoen.

6. Ændringer i eksisterende kommuneplan

Såfremt det vedtagne kommuneplantillæg laver ændringer i kommuneplanrammer og/eller kommuneplanretningslinjer og disse ønskes integreret i den gældende kommuneplan, kan dette foretages efter vedtagelsen af kommuneplantillægget. Se mere i planlovens kapitel 6.
Se, hvordan en specifik kommuneplanramme ændres i vejledningen til indberetning af en kommuneplan.

7. Fejlrettelser i kommuneplantillæg

Hvis det viser sig, at de registrerede oplysninger om kommuneplantillægget ikke er korrekte i forhold til det retlige plandokument, er det til enhver tid muligt at fejlrette disse registreringer i Plandata.dk, når kommuneplantillægget er i status "vedtaget" i Plandata.dk.
Muligheden for at foretage fejlrettelser i registreringen af kommuneplantillægget tilgås fra overblikssiden for kommuneplantillægget. Nederst på overblikssiden klikkes ”Fejlret”, Figur 7, A.

 

Figur 7. Det er muligt at fejlrette i registreringerne i Plandata.dk, når kommuneplantillægget er i status vedtaget.

BEMÆRK

Se mere om fejlrettelse af planer i vejledningen til planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk.

8. Aflysning af et kommuneplantillæg

Et kommuneplantillæg kan aflyses enten fra status forslag, hvis det besluttes at forslaget skal bortfalde eller fra status vedtaget. 
For at aflyse et kommuneplantillæg, fremsøges kommuneplantillægget fra forsiden af Plandata.dk, hvorefter det tilgås ved at klikke ”Vis plan”. Vær her opmærksom på at fremsøge enten i status ”forslag” eller ”vedtaget”. Fra overblikssiden for kommuneplantillægget er det muligt at klikke ”Aflys plan”, Figur 8, A. Herefter åbner en dialogboks, hvor en aflysningsdato skal angives før det er muligt at klikke ”Aflys”. 
Kommuneplantillægget er nu offentliggjort som en aflyst plan. De markerede høringsparter får tilsendt en e-mail om kommuneplantillæggets statusskift på aflysningsdatoen og brugeren, der har aflyst, får tilsendt en kvittering.

 

Figur 8. Aflysning af kommuneplantillæg sker fra overblikssiden over kommuneplantillægget.

 

Datamodellen og GIS-skabeloner

Find datamodeller, GIS-skabeloner samt en liste over anvendelseskoder til indberetningen:

Teknisk information

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk

Revisionshistorik

Versionsnummer Dato Beskrivelse af ændringer
1.0.0

21-12-2017

Første udgave.

1.0.1

19-02-2018

Links og skrivefejl rettet. Mindre korrekturrettelser.

1.1.0

04-06-2018

Større strukturel gennemgang.

1.1.1

14-06-2018

Opdatering af specifikke anvendelseskoder og -kategorier.

1.2.1

07-08-2018

Ajourførsel i forhold til den løbender opdatering af Plandata.dk.

2.0.0

28-05-2019

Komplet gennemgang af vejledningen med opdatering af layout.

2.0.1

02-03-2020

Korrekturrettelser.

2.0.2

12-01-2022

Korrekturrettelser i forbindelse med overførsel til HTML.