Det automatiske zonekort

Zonekortet opdateres automatisk på baggrund af zonestatus indberettet på lokalplaner. Her finder du vejledning og svar på nogle af de typiske spørgsmål til det automatiske zonekort.

Zonekortet angiver, om et område er beliggende i byzone, landzone eller sommerhusområde.

Se zonekortet på kort.plandata.dk

Det automatiske zonekort

Det automatiske zonekort blev udrullet på Plandata.dk i december 2021. Frem til dette tidspunkt, skulle ændringer til zonekortet indberettes til Plandata.dk manuelt i en proces seperat fra lokalplanindberetningen.

Frem til 1. januar 2020 var det kommunens ansvar at sikre den løbende opdatering af zonekortet. Fra 1. januar 2020 blev dette ansvar flyttet jf. Plandata-bekendtgørelsen, og frem til december 2021 varetog Plandata.dk-supporten opgaven.

I december 2021 blev det automatiske zonekort implementeret. Det betyder, at zonekortet opdateres automatisk, når en lokalplan, der regulerer zonestatus, træder i kraft i Plandata.dk. Ligeledes vil zonekortet automatisk ajourføres, hvis kommunen eksempelvis tilretter geometrien for en lokalplan, efter den er blevet vedtaget i Plandata.dk, såfremt planen er trådt i kraft efter indførslen af det automatiske zonekort.

Hvordan indberetter kommunen til det automatiske zonekortet?

Kommunen kan ikke længere indberette opdateringer direkte til zonekortet. I stedet opdateres zonekortet automatisk ift. indberetningen af lokalplaner til Plandata.dk, når disse indberettes gennem indberetningsfladen, via "Upload GIS"-funktionen eller ved indberetning gennem tredjepartsystemer (SOAP).  

Gå til indberetningssiden

Udlægger en lokalplan eller dele af en lokalplan ny byzone eller sommerhuszone, skal det indberettes på planen i Plandata.dk. 

Under step 2 i indberetningsflowet på indberet.plandata.dk under ”zone” vælges ”fremtidig zone” (figur 1, A), hvis det er for hele lokalplanen. Hvis kun dele af lokalplanen regulerer zone vælges zonen under de(t) pågældende delområde. 

Figur 1. Registrering af zone på lokalplaner i indberetningsfladen. 

Indberettes der via "Upload GIS"-funktion, hvor en GIS-fil uploades til Plandata, udfyldes izonereg attributfeltet som "false" og zone som enten "1" for byzone eller "3" for sommerhuszone jf. Plandata.dk's datamodel. 

Læs mere om indberetning af lokalplaner

Læs mere om upload af planer og datamodellen

Når lokalplanen træder i kraft og offentliggøres som vedtaget, vil zonekortet automatisk opdateres. 

Når kun dele af lokalplanen udlægger zone

Hvis en lokalplan udpeger en del af lokalplanområdet som ny byzone eller sommerhuszone, så skal den præcise geografiske afgrænsning indberettes til Plandata.dk, og ikke blot fremgå i plandokumentet. Efter datamodellen PlanDK2+ skal dette ske som et eller flere delområder til lokalplanen.

Zonestatus på lokalplan eller delområder?

For at sikre en entydig og letforståelig visning, anbefales det, at udlægning af ny zone registreres på enten lokalplansniveau eller på delområdeniveau, men ikke begge dele. 

Udlægges kun dele af lokalplansområdet til byzone eller sommerhuszone, mens andre dele fastholdes i den eksisterende zonestatus (landzone, byzone eller sommerhuszone), så skal den præcis afgrænsning af den nye udlægning af zone indberettes som delområde, hvor den fremtidige zone vælges (figur 1, A), mens det på lokalplansniveau markeres at ”zone fastholdes eller reguleres et andet sted” (figur 1, B). 

Skal hele lokalplansafgrænsningen udlægges til byzone eller sommerhuszone, så anbefales det, at vælge den fremtidige zone (figur 1, A) på lokalplansniveau, mens der på delområder kan markeres at  ”zone fastholdes eller reguleres et andet sted” (figur 1, B). 

Hvordan retter kommunen i zonekortet?

Opdager kommunen en fejl i det indberettede zonekort, så er der forskellige muligheder for at tilrette dette, alt efter hvilken type fejl der er tale om, samt hvornår udlægningen til zone er foretaget. 

Nedenfor findes svar på, hvordan forskellige typer af fejl rettes i zonekortet. 

Et område skal tilføjes til zonekortet hvor der foreligger en lokalplan

Hvis et areal burde være registeret som byzone eller sommerhusområde, og der foreligger en indberettet og ikrafttrådt lokalplan i Plandata.dk, som regulerer zonestatus, men hvor dette ikke er indberettet, vil kommunen skulle fremsende området som GIS-fil til Plandata.dk-supporten samt angive, hvornår zonen var gyldig fra. 

Samtidig skal lokalplanen fejlrettes på indberetningssiden.

Det gøres ved at vælge ”rediger” og derefter ”fejlret” nederst på lokalplanens overbliksside. Under step 2 er det muligt at ændre registreringen af ”fremtidig zone” både på lokalplan- og delområdeniveau (figur 1, A). 

Et område skal tilføjes til zonekortet, men der foreligger IKKE en lokalplan.

Opdager kommunen, at der mangler et område i byzone eller et sommerhusområde, hvor der IKKE foreligger en gældende lokalplan i Plandata.dk, skal kommunen kontakte Plandata-supporten.

Kommunen skal fremsende en GIS-fil til Plandata.dk-supporten, som tydeligt viser det område, som skal tilføjes eller rettes i zonekortet, samt en kortfattet beskrivelse af, hvorfor zonestatus burde være anderledes.

GIS-filen skal følge zonekortets datamodel, og sendes som en zip-fil i et af de formater, som understøttes ved upload til Plandata.dk (GML, GeoJSON, Shape, MapInfo). Desuden bør kommunen referere til det plangrundlag, som udlægger zonen, samt hvornår (dato / årstal) denne zone er udlagt.

Et område skal fjernes fra zonekortet, da det ligger i landzonen.

Hvis et område der hidtil har været byzone eller sommerhusområde ønskes tilbageført til landzone, skal der jf. Planloven vedtages en §45 afgørelse om tilbageførsel til landzone. Dette er en selvstændig beslutning, som foretages i kommunalbestyrelsen.

Læs mere om indberetningen af tilbageførsler til landzone til Plandata.dk

Få mere information om tilbageførsler til landzone:

Vejledning om kommuneplanlægning

Hvis arealet er fejlindberettet som byzone eller sommerhusområde, og det altid burde have fremgået som landzone, kontakt da Plandata-supporten. 

Hvad sker der med zonekortet, når kommunen fejlretter en lokalplan?

Hvis en lokalplan er ikrafttrådt efter idriftsættelsen af det automatiske zonekort d. 8. december 2021, og planen regulerer zonestatus, så vil planens ikrafttrædelse have medført en automatisk opdatering af zonekortet. Alle slags fejlrettelser af zonestatus og geometri af disse lokalplaner vil derfor tilsvarende slå direkte igennem på zonekortet.

I tilfælde hvor zonekortet er ældre end implementeringen af det automatiske zonekort (før 8. december 2021), kan der ikke laves ændringer til zonekortet via fejlrettelser af eksisterende lokalplaner. Det skyldes, at vi ikke systematisk kan afgøre, hvilken lokalplan eller afgørelse det er, der gav anledning til, at byzone og sommerhusområde blev udlagt, når det er sket tidligere end d. 8. december 2021.

Derfor vil de forskellige fejlrettelser medføre følgende: 

Udvidelse af zoneregulering

Hvis en lokalplan med ikrafttrædelse før 8. december 2021 udlægger byzone eller sommerhuszone, og kommunen ved fejlrettelse udvider lokalplangeometriens areal ud i et område, der ellers ikke fremstår som zonereguleret, skal kommunen kontakte Plandata-supporten for at få rettelserne til at fremgå på zonekortet.

Kommunen skal fremsende en GIS-fil til Plandata.dk-supporten, som tydeligt viser det område, som skal tilføjes.

GIS-filen skal følge zonekortets datamodel, og sendes som en zip-fil i et af de formater, som understøttes ved upload til Plandata.dk (GML, GeoJSON, Shape, MapInfo). Desuden bør kommunen referere til det plangrundlag, som udlægger zonen, samt hvornår (dato / årstal) denne zone er udlagt.

Kontakt Plandata-supporten hvis I har spørgsmål til fejlrettelse af zonekortet

Reducering af zoneregulering

Hvis en lokalplan med ikrafttrædelse før 8. december 2021 udlægger byzone, og kommunen ved fejlrettelse reducerer lokalplangeometriens areal, så ændres byzoneområdet ikke. Det skyldes, at vi ikke automatisk kan afgøre, om området potentielt var udlagt til byzone uafhængigt af den fejlrettede lokalplan.

Kontakt Plandata-supporten for hjælp til fejlrettelse af zonekortet

Ændring af zoneregulering

1. Fra ingen zoneregulering til byzone/sommerhusområde

Fejlretter kommunen en lokalplan eller delområde fra "”zone fastholdes eller reguleres et andet sted" til at udlægge byzone eller sommerhusområde vil det slå igennem på zonekortet, hvis dette ligger uden for det eksisterende zonekort, såfremt planen er trådt i kraft efter 8. december 2021.

2. Fra byzone/sommerhusområde til ingen zoneregulering

Fejlretter kommunen en lokalplan eller delområde fra at udlægge byzone eller sommerhusområde til "”zone fastholdes eller reguleres et andet sted", og området ligger inden for et eksisterende zonekort, vil zonekortet ikke ændres. Det skyldes, at vi ikke automatisk kan afgøre, om området potentielt var udlagt til byzone uafhængigt af den fejlrettede lokalplan.

Kontakt Plandata-supporten hvis I har spørgsmål til fejlrettelse af zonekortet

Versionering og delvis aflysning af lokalplaner

Ældre lokalplaner versioneres ofte i forbindelse med delvis aflysninger.

Versioneres en lokalplan der udlægger byzone, og som ligger inden for et eksisterende zonekort, der er ældre end implementeringen af det automatiske zonekort (før 8. december 2021), vil en reducering af lokalplans- og delområdegeometrier på den nye version ikke medføre en ændring af byzonen, da en aflysning eller delvis aflysning af en lokalplan ikke medfører ændring af zonestatus. 

Kontakt Plandata-supporten hvis I har spørgsmål til fejlrettelse af zonekortet

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dkRevisionshistorik 

 
Versionsnummer Dato Beskrivelse
2.0.0 06-09-2022

Gennemgående opdatering af vejledning. Vejledningen er opdateret med, at man ikke kan påvirke zonekortet ved at rette i gamle lokalplaner. 

1.0.0 08-03-2022 Første version