1. Indledning

Vejledningen gennemgår, hvordan lokalplaner ophæves eller delvis ophæves i Plandata.dk og hvordan det er muligt henholdsvis med og uden vedtagelsen af en ny lokalplan. I Plandata.dk bruges begrebet ”aflys” om planer der ophæves, erstattes, slettes med videre.

1.1 Planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk

Figur 1 illustrer en lokalplans ”livsforløb” i Plandata.dk. En lokalplan vil altid være i en af de nævnte status. Det er muligt at foretage to forskellige handlinger for lokalplaner i status ”Vedtaget”:

  • Fejlrettelser: de registrerede oplysninger i Plandata.dk er vejledende mens plandokumentet i form af PDF-filen er retligt. Det betyder, at det til enhver tid er muligt at fejlrette i de registrerede oplysninger i en lokalplan, som er i status vedtaget i Plandata.dk.
  • Ændringer: der kan indberettes en ny version af lokalplanen, hvis kommunalbestyrelsen vedtager ændringer til lokalplanen. Det kan eksempelvis være på grund af en delvis aflysning af lokalplanen eller en aflysning uden vedtagelse af en ny lokalplan.

 

Figur 1. Oversigt over en lokalplans tilvejebringelse og ophævelse fra "Kladde til Forslag" til "Aflyst" i Plandata.dk.

 

BEMÆRK

For uddybning af de forskellige status, samt hvilke muligheder der gælder for offentliggjorte planer i forskellige status se:

Vejledning til planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk

2. Bortfald af lokalplan i status forslag

En lokalplan i status forslag kan bortfaldes fra lokalplanens overbliksside. Det gøres ved at klikke på ”Bortfald plan” nederst på overblikssiden, Figur 2, A

Figur 2. En lokalplan i status forslag bortfaldes fra planens overbliksside.

Det åbner for en dialogboks, hvor en bortfaldsdato skal angives. Bortfaldsdatoen skal være mellem forslagsdatoen og dags dato, Figur 3, A.

Det er desuden muligt at vælge, hvilke høringsparter der skal orienteres om bortfaldet. De høringsparter, som blev orienteret da forslaget blevet sendt i høring, er som udgangspunkt tilvalgt på forhånd. Når bortfaldsdatoen og høringsparterne er valgt, klikkes ”Bortfald”, Figur 3, B.

 

Figur 3. For at bortfalde et lokalplanforslag skal der angives en bortfaldsdato, som skal være mellem forslagsdatoen og dags dato.

3. Aflysning af vedtaget lokalplan med vedtagelse af ny lokalplan

Hvis vedtagelsen af en ny lokalplan aflyser en gældende lokalplan, skal den aflyses i Plandata.dk. Aflysningen er sendt i høring som del af høringen for vedtagelsen af den nye lokalplan.

En lokalplan i status vedtaget aflyses fra lokalplanens overbliksside. Det gøres ved at klikke på ”Aflys plan”, Figur 4, A.

 

Figur 4.En vedtaget lokalplan aflyses fra lokalplanens overbliksside.

Herefter åbner en dialogboks, hvor en aflysningsdato skal angives. Aflysningsdatoen skal være mellem ikrafttrædelsesdatoen og dags dato.
Det er desuden muligt at vælge, hvilke høringsparter der skal orienteres om aflysningen. De høringsparter, som blev orienteret da forslaget blevet sendt i høring, er som udgangspunkt tilvalgt på forhånd. Når aflysningsdatoen og høringsparterne er valgt, klikkes ”Aflys”, Figur 4, A.

4. Aflysning af vedtaget lokalplan uden vedtagelse af ny lokalplan

Hvis en lokalplan skal aflyses uden at det sker i forbindelse med vedtagelsen af en ny lokalplan, skal beslutningen om aflysningen i høring. Se mere i planlovens kapitel 6. I Plandata.dk håndteres det på følgende måde:

4.1 Aflysning med ændring af plandokument i forbindelse med høringen

I forbindelse med aflysningen skal der laves en opdatering af plandokumentet (en forside indsat der beskriver årsag, høringsperiode og proces for aflysning), ved at lave en ny version af planen. Det kan gøres ved at gå til planens overbliksside i Plandata.dk’s indberetsløsning, hvor man kan vælge ”Rediger”, som vist på figur 5, A.

 

Figur 5. Oprette en ny version af en plan i Plandata.dk's indberetningsløsning.

Herefter vil der komme et pop-up-vindue, hvor man skal vælge ”Ændre”, som vist på figur 6. Ved at bruge ”Ændre” ( A ), oprettes der en ny version af planen, som kræver både en ny gyldighedsdato og et nyt plandokument, se B og C. Plandokumentet skal her ændres til en samlet version, bestående af de sider der ønskes tilføjet, samt det gamle plandokument, i et sammenflettet pdf-dokument.

 

Figur 6. Oprette en ny version af en plan i Plandata.dk's indberetningsløsning.

Når den nye gyldighedsdato er sat og plandokumentet er ændret, vælges ”Opret og fortsæt”. Den nye gyldighedsdato bør være startdatoen for høringen om aflysning. Der skal ikke ændres yderligere i planens data og derfor vælges ”Gem og luk”, som vist på figur 7, A.

 

Figur 7. Gemme den nye version af planen.

Når planens nye version er gemt og lukket, skal der udsendes en supplerende meddelelse.  Plandata.dk’s indberetningsløsning vil, efter oprettelsen af en ny version, skifte direkte videre til vinduet hvorfra der kan udsendes en supplerende meddelelse og derved indleder høringen på aflysningen. 

Det gøres ved at klikke på de tre prikker i øverste højre hjørne fra lokalplanens overbliksside, 8, A.

 

Figur 8. En supplerende meddelelse udsendes fra planens overbliksside.

Ved udsendelse af en supplerende meddelelse er det muligt at vælge, hvilke høringsparter der skal modtage meddelelsen gennem Plandata.dk. Der er et tekstfelt, hvor den ønskede tekst indsættes. Her kan der indgå en beskrivelse af konsekvenserne ved at lokalplanen aflyses. Tekstfeltet kan udvides ved at trække i nederste højre hjørne, Figur 9, B og C. Herefter klikkes ”Send meddelelse”, og meddelelsen sendes ud til landsdækkende (obligatoriske) samt kommunale (valgfrie) høringsparter, Figur 9, A. Kommunen er selv ansvarlig for at underrette andre høringsparter, da høring af borgere mv. ikke foregår gennem registret.

 

Figur 9. For at sætte forslaget om ophævelse af lokalplan i høring udsendes en supplerende meddelelse.

Når høringsperioden er afsluttet, og kommunalbestyrelsen har besluttet at aflyse lokalplanen, kan lokalplanen aflyses i Plandata.dk. Det gøres fra lokalplanens overbliksside som beskrevet i afsnit 3.

5. Delvis aflysning uden vedtagelse af ny lokalplan

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at aflyse dele af en vedtaget lokalplan. En delvis aflysning af en vedtaget lokalplan vil ofte, men ikke altid, være en konsekvens af vedtagelsen af en ny lokalplan. 
En delvis aflysning af en lokalplan skal i offentlig høring. Se mere i planlovens kapitel 6. Hvis en delvis aflysning af en lokalplan sker som led i vedtagelse af en ny lokalplan, vil beslutningen have været i offentlig høring i forbindelse med tilvejebringelsen af den nye lokalplan.
Hvis beslutningen om delvist at aflyse en lokalplan ikke har været i høring i forbindelse med vedtagelsen af en ny lokalplan, sendes forslaget om delvist at aflyse lokalplanen i høring efter proceduren beskrevet i Afsnit 4. Dvs. at der skal udsendes en supplerende meddelelse fra den lokalplan, som skal delvist aflyses. 
Når høringsperioden er afsluttet, kan lokalplanen delvis aflyses som beskrevet i det følgende Afsnit 6 samt Afsnit 6.1 og Afsnit 6.2. 

6. Delvis aflysning af lokalplan med vedtagelse af ny lokalplan

Når beslutningen om en delvis aflysning af en lokalplan træder i kraft, skal lokalplanen delvist aflyses i Plandata.dk. Hvis den delvise aflysning indebærer, at delområder eller byggefelter aflyses, skal de aflyses før en lokalplan kan ændres som beskrevet i Afsnit 6.1. Indebærer den delvise aflysning ikke, at delområder eller byggefelter aflyses, kan tilretningen af geometrier, i henhold til den delvise aflysning, foretages uden først at aflyse delområder eller byggefelter som beskrevet i Afsnit 6.2.

6.1 Specifik aflysning af delområder og byggefelter

En delvis aflysning af en lokalplan vil ofte medføre, at planens geografiske afgrænsning reduceres. Hvis lokalplanen indeholder delområder eller byggefelter, hvor hele delområder og/eller byggefelter ligger inden for det område, der skal aflyses, skal delområdernes og/eller byggefelterne aflyses inden lokalplanens geografi kan ændres. Hermed sikres det, at der ikke efterlades delområder eller byggefelter beliggende udenfor lokalplanområdets afgrænsning.
Delområder og byggefelter aflyses enkeltvis fra lokalplanens overbliksside. I nedenstående eksempel, skal lokalplanen delvist aflyses således at delområde 1 aflyses og delområde 2 fortsat består som en del af lokalplanen. 

Figur 10. Eksempel på delvis aflysning af lokalplan med to delområder, hvoraf delområde 1 skal aflyses.

På overblikssiden for lokalplanen ses en oversigt over lokalplanens registrerede delområder og byggefelter. For at synliggøre et delområdes eller byggefelts registrerede bestemmelser og geografi, klikkes på pilen ud for det ønskede delområde eller byggefelt, figur 11, A.

 

Figur 11. På lokalplanens overbliksside er det muligt at udvide delområder og byggefelter for at se de registrerede oplysninger.

Nederst på overblikssiden for delområdet eller byggefeltet, er det muligt at aflyse det specifikke delområde eller byggefelt ved at klikke henholdsvis ”Aflys delområde” eller ”Aflys byggefelt”, Figur 11, B. Herefter åbner en dialogboks, hvor der skal angives en aflysningsdato, som skal være mellem ikrafttrædelsesdatoen for lokalplanen og dags dato. Klik herefter ”Aflys”, Figur 12, A.

 

Figur 12. For at aflyse et specifik delområde eller byggefelt skal en aflysningsdato angives.

6.2 Delvis aflysning af lokalplanens geografi og/eller bestemmelser

En delvis aflysning effektueres ved at oprette en ny version af lokalplanen. En ny version af lokalplanen oprettes ved at klikke ”Rediger” nederst på overblikssiden for lokalplanen, som delvist aflyses. Herefter klikkes ”Ændre”, Figur 13, A.

OBS! Indebærer den delvise aflysning, at delområder eller byggefelter skal aflyses, skal dette gøres INDEN, der oprettes en ny version af lokalplanen som beskrevet i Afsnit 6.1. På den måde vil de aflyste delområder eller byggefelter stadig fremgå af version 1, dog som "Aflyst", mens de i version 2 vil være væk.  

Hvis den delvise aflysning derimod omfatter, at kun en del af et delområde eller byggefelts geometri skal aflyses, så geometrien blot reduceres i størrelse, skal delområde/byggefelt IKKE aflyses i version 1. I stedet kan der nøjes med at oprette en ny version af lokalplanen, en såkaldt version 2, og fejlrette geometrien i denne version.

For at oprette en ny version af lokalplanen skal der angives en gyldighedsdato, som er datoen, hvor den delvise aflysning træder i kraft, Figur 13, B. Bemærk, at det kun er muligt at registrere en aflysningsdato dags dato eller før. Det er ikke muligt forud for den delvise aflysning, at forberede den nye version af planen – dette skal gøres samme dag, som den aflysende plan vedtages eller derefter.

Bemærk at den nye gyldighedsdato ikke ændrer på planens ikrafttrædelsesdato - denne er stadig den samme.

Derudover skal der uploades et plandokument, hvoraf det fremgår, at lokalplanen er delvist aflyst, Figur 13, C. Herefter klikkes ”Opret og fortsæt”, Figur 13, D.

 

BEMÆRK

Efter at der er klikket ”Opret og fortsæt”, er det ikke muligt at slette den nye version af lokalplanen eller at ændre på den valgte gyldighedsdato, 13, D.

 

 

 

Figur 13. Inden en ny version af den delvist aflyste lokalplan oprettes, skal en gyldighedsdato angives og nyt plandokument uploades. Disse kan ikke ændres efter der er klikket "Opret og fortsæt".

Efter den nye version er oprettet, åbner Plandata.dk’s indberetningsflow. Her er det muligt at registrere de ændrede bestemmelser i lokalplanen ved at følge Trin 1-5, herunder tilpasning af lokalplanens geografiske afgrænsning, Figur 14, A, B.

 

Figur 14. Når der er oprettet en ny version af lokalplanen, er det muligt at ændre i de registrerede bestemmelser ved at følge Trin 1-5 samt ændre i lokalplanens geografi.

I Trin 1 i venstremenuen er det muligt at ændre på lokalplanens geografi under ”Se geografi”, Figur 14, B. Her er det muligt at uploade en geometri i form af en GIS-fil eller at redigere i den eksisterende geometri ved brug af tegneværktøjet. 
Få vejledning til funktionerne i tegneværktøjet i vejledningen til tegneværktøjet samt uddybende vejledning og datamodel til upload af GIS-filer på siden med datamodeller og skabeloner.
Hvis der er bestemmelser, som skal ændres i forbindelse med den delvise aflysning af lokalplanen, kan disse ændres for hvert trin i indberetningsflowet, Figur 14, A
Nederst i hvert trin er det muligt at gemme de nye registreringer ved at klikke ”Gem”. Dette kan med fordel gøres jævnligt, især hvis der arbejdes i tegneværktøjet. Når indberetningen af den nye version af lokalplanen er færdiggjort, klikkes ”Gem og luk” fra hvert trin eller ”Afslut” fra Trin 6.
Herefter kan en supplerende meddelelse formuleres og sendes til høringsparter.  
 

Lokalplanen er nu delvist aflyst. På lokalplanens overbliksside fremgår det, at der er en ny version af lokalplanen, Figur 15, A. Desuden ses det, at lokalplanens geografi er ændret i forhold til den oprindelige lokalplan, Figur 10.

 

Figur 15. Overblikssiden for den delvist aflyste lokalplan, hvoraf det nu fremgår, at der er flere versioner af lokalplanen.

7. Underkendelse af planer fra Planklagenævnet

Bliver en plan underkendt af planklagenævnet, så se følgende vejledningen: Underkendelse af planer fra Planklagenævnet.

 

Revisionshistorik 

Versionsnummer Dato Beskrivelse af ændringer
1.5.4 03.06.2024 Opdatering af links.
1.5.3 06.03.2024 Tilføjelse i afsnit 6.2 om når den delvise aflysning omfatter, at kun en del af geometrien aflyses samt tydeliggørelse af rækkefølge for oprettelse af ny version.
1.5.2 19.07.2023 Tilføjelse i afsnit 6.2 om at ikrafttrædelsesdato stadig er den samme når man opretter ny version af en plan.
1.5.1 27.01.2022 Korrekturrettelser i forbindelse med overførsel til HTML.
1.5.0 09.07.2021 Tilretning af afsnit 2, så det omhandler bortfald af lokalplan i status forslag i stedet for aflysning af lokalplan i status forslag.
1.4.0 29.05.2020 Ændring af afsnit 4 og andre smårettelser.
1.3.0 30.10.2019 Ændring af procedure for aflysning uden vedtagelse af ny lokalplan. Der oprettes ikke længere en ny version for at sætte i høring, men der udsendes en supplerende meddelelse (gælder Afsnit 4 og Afsnit 5).
1.2.0 18.09.2019 Tilretning af Afsnit 4: Der indsættes ikke nyt plandokument efter aflysning.
1.1.0 21.06.2019 Uddybning af Afsnit 6: En delvis aflysning kan også ske uden en specifik aflysning af delområder eller byggefelter.
1.0.0 28.05.2019  Første version. Sammenskrivning af tidligere vejledning til delvis aflysning samt afsnit om aflysning i lokalplan vejledning.
Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk