1. RammeReguleringDTO

Oplysning

 

Beskrivelse

 

Feltnavn i REST

 

Type

 

Eksempel

 

Krav

 

Fremtidig zone for rammen

Angivelse af rammens fremtidige zonestatus.

zone

string (Enum)

“BYZONE”

Der skal vælges en værdi fra Kodeliste, 10. Fremtidig zonestatus.

Generel Anvendelseskategori

Kode for planens generelle anvendelse.

generelAnvendelseskategori

string (Enum)

“BOLIGOMRAADE”

Der skal vælges en værdi fra Oversigt over generelle anvendelseskoder.

Specifik anvendelseskategori

Angivelse af specifik anvendelse.

specifikOmfangAnvendelser

array

[1110, 1120, 3150]

Der skal vælges en værdi fra Oversigt over specifikke anvendelseskategorier.

Min. tilladt miljøklasse

Den min. tilladte miljøklasse.

minTilladtMiljoeklasse

integer($int32)

1

Talværdi fra 1-7.

Max. tilladt miljøklasse

Den max. tilladte miljøklasse.

maxTilladtMiljoeklasse

integer($int32)

3

Talværdi fra 1-7.

Særlige Forhold

Supplerende oplysninger om planens anvendelses-, omfangs- eller udstykningsbestemmelser, som ikke kan indberettes retvisende gennem de øvrige indberetningsmuligheder.

saerligeForhold

string

“en tekst om et særligt forhold”

 

Angivelse af om særlige forhold påvirker nedbrydningen

Angives som 'true', hvis de særlige forhold medfører et behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau. Angives som 'false', hvis de særlige forhold ikke medfører et behov for, at bestemmelser korrigeres på deljordstykkeniveau.

saerligeForholdPaavirkerNedbrydning

boolean

false

 

Omfangsbestemmelser

OmfangsbestemmelseDTO angiver, hvilke omfangsbestemmelser omkring f.eks. etageareal, boligenheder, m.m., der er gældende for rammen.

omfangsbestemmelser

DTO

 

 

Omfangsbestemmelser reguleres ikke.

Angives som 'true', hvis rammen ikke regulerer bebyggelsesomfang.

omfangsbestemmelserReguleresIkke

boolean

true

Enten skal denne være 'true', eller også skal der findes omfangsbestemmelser.

Udstykningsbestemmelser

UdstykningDTO angiver, hvilke udstykningsbestemmelser omkring f.eks. min. udstykning, der gælder for rammen.

udstykning

DTO

 

 

Udstykning reguleres ikke

Angives som 'true', hvis rammen ikke regulerer udstykning.

udstykningReguleresIkke

boolean

false

Enten skal denne være 'true' eller også skal der findes udstykningsbestemmelser.

Notater

Notat er en DTO, der indeholder tekstfelter til beskrivelse af rammen.

notat

DTO

 

 

Vedvarende Energi

Oplysninger om vedvarende energi for rammen ligger i vedvarendeEnergiOplysningerDTO.

vedvarendeEnergiOplysninger

DTO

 

 

2. DatoerDTO

Oplysning

 

Beskrivelse

 

Feltnavn i REST

 

Type

 

Eksempel

 

Krav

 

Dato for, hvornår planen er oprettet som forslag.

Denne dato angiver, hvornår planen er oprettet som forslag.

forslagsDato

string($date)

“2025-04-25”

Skal være efter indberetningsdato.

Dato for start på høringsperiode

Denne dato angiver, hvornår planens høringsperiode starter.

hoeringsperiodeStartDato

string($date)

“2026-04-25”

Angives før skift til status 'Forslag' og skal være efter forslagsDato.

Dato for slut på høringsperiode

Denne dato angiver, hvornår planens høringsperiode slutter.

hoeringsperiodeSlutDato

string($date)

“2026-04-25”

Angives før skift til status 'Forslag' og skal for kommuneplaner være 8 uger efter hoeringsperiodeStartDato.

Dato for oprindelig slutning på høringsperiode.

Denne dato angiver, hvornår planens høringsperiode oprindeligt var sat til at slutte. Denne er ens med hoeringsperiodeSlutDato, med mindre høringsperioden er blevet forlænget.

oprindeligHoeringsperiodeSlutDato

string($date)

“2026-04-25”

Kan ikke ændres

Dato for planens vedtagelse

Denne dato angiver, hvornår planen vedtages i byrådet. Kan være forskellig fra planens ikraftrædelsesdato.

vedtagelsesdato

string($date)

“2026-04-25”

Skal være efter hoeringsperiodeSlutDato.

Dato for indberetning i plandata

Denne dato angiver, hvornår planen først er indberettet/oprettet. Sættes automatisk, når planen bliver oprettet.

indberetningsdato

string($date)

“2026-04-25”

Kan ikke ændres.

3. OmfangsbestemmelseDTO

Oplysning

 

Beskrivelse

 

Feltnavn i REST

 

Type

 

Eksempel

 

Krav

 

Angivelse af specifik anvendelse

Angivelse af, hvilken specifik anvendelse bestemmelserne gælder for. 'null' tolkes som værende generel for planen, delområdet etc.

specifikAnvendelse

integer($date)

2110

Se Oversigt over specifikke anvendelseskategorier.

Type af omfangsbestemmelse

Dette felt angiver, hvilken type af omfangsbestemmelse der er tale om.

type

string (Enum)

“BEBYGGELSES_PROCENT”

Se Kodeliste, Hvilke typer der er tilladte varierer fra plantype til plantype.

Værdi for bestemmelsen

Dette felt angiver værdien for omfangsbestemmelsen, f.eks. antallet af etager eller boligenheder.

value

number($double)

125

Mulige værdier varierer fra type til type.

Enhed for bestemmelsen

Dette felt angiver enheden for omfangsbestemmelsen. Det kan f.eks. være, at bestemmelsen gælder for området som helhed eller for hver ejendom.

enhed

string (Enum)

“DEN_ENKELTE_EJENDOM”

Der skal vælges en værdi fra Kodeliste, 3. Bygberegnaf.

Hvilke enheder, der er tilladte, varierer fra type til type.

4. UdstykningsbestemmelseDTO

Oplysning

 

Beskrivelse

 

Feltnavn i REST

 

Type

 

Eksempel

 

Krav

 

Angivelse af specifik anvendelse

Angivelse af, hvilken specifik anvendelse bestemmelserne gælder for. 'null' tolkes som værende generel for planen, delområdet etc.

specifikAnvendelse

integer($date)

2110

Se Oversigt over specifikke anvendelseskategorier

Type af omfangsbestemmelse

Dette felt angiver, hvilken type af omfangsbestemmelse der er tale om.

type

string (Enum)

“BEBYGGELSES_PROCENT”

Se Kodeliste, Hvilke typer der er tilladte varierer fra plantype til plantype.

Værdi for bestemmelsen

Dette felt angiver værdien for omfangsbestemmelsen, f.eks. antallet af etager eller boligenheder.

value

number($double)

125

mulige værdier varierer fra type til type

Enhed for bestemmelsen

Dette felt angiver enheden for omfangsbestemmelsen. Det kan f.eks. være at bestemmelsen gælder for området som helhed eller for hver ejendom.

enhed

string (Enum)

“DEN_ENKELTE_EJENDOM”

Der skal vælges en værdi fra Kodeliste, 3. Bebygberegnaf.

Hvilke enheder, der er tilladte, varierer fra type til type.

5. Notat

Oplysning

 

Beskrivelse

 

Feltnavn i REST

 

Type

 

Eksempel

 

Krav

 

Rammetekst: Generelle anvendelsesbestemmelser

Rammetekst om generelle anvendelsesbestemmelser.

generelleanvendelsesbestemmelser

string

“En notattekst”

Fritekstfelt

Rammetekst: Områdets Anvendelse

Rammetekst om områdets anvendelse.

omraadetsAnvendelse

string

“En notattekst”

Fritekstfelt

Rammetekst: Bebyggelsesomfang og -udformning

Rammetekst om bebyggelsesomfang og -udformning.

bebyggelsensOmfangOgUdformning

string

“En notattekst”

Fritekstfelt

Rammetekst: Opholds- og Fritidsarealer

Rammetekst om opholds- og fritidsarealer.

opholdsOgFriarealer

string

“En notattekst”

Fritekstfelt

Rammetekst: Miljøforhold

Rammetekst om miljøforhold.

miljoeforhold

string

“En notattekst”

Fritekstfelt

Rammetekst: Infrastruktur

Rammetekst om infrastruktur.

infrastruktur

string

“En notattekst”

Fritekstfelt

Rammetekst: Zonestatus

Rammetekst om zonestatus.

zonenotat

string

“En notattekst”

Fritekstfelt

Rammetekst: Lokalplaner m.m. indenfor rammen

Rammetekst om lokalplaner m.m. indenfor rammen.

lokalplanermmIndenforrammen

string

“En notattekst”

Fritekstfelt

Rammetekst: Generelt

Generelt notatfelt.

notatgenerelt

string

“En notattekst”

Fritekstfelt

6. VedvarendeEnergiOplysningerDTO

Oplysning

 

Beskrivelse

 

Feltnavn i REST

 

Type

 

Eksempel

 

Krav

 

Planlagt kapacitet for Solcelleanlæg

Planlagt kapacitet for Solcelleanlæg i MW (hvor meget elektrisk effekt anvendelsen maksimalt kan levere i et givent øjeblik).

number($double)

planlagtKapacitetSol

10

Gemmes kun, hvis specifik anvendelse Solcelleanlæg (8135) er angivet.

Forventet årlig produktion for Solcelleanlæg

Forventet årlig produktion for solcelleanlægi MWh (hvor meget elektrisk effekt anvendelsen kan levere over et år afhængigt af faktiske driftsforhold).

number($double)

forventetProduktionSol

10

Gemmes kun, hvis specifik anvendelse Solcelleanlæg (8135) er angivet.

Planlagt kapacitet for Vindmølleanlæg

Planlagt kapacitet for Vindmølleanlæg i MW (hvor meget elektrisk effekt anvendelsen maksimalt kan levere i et givent øjeblik).

number($double)

planlagtKapacitetVind

10

Gemmes kun, hvis specifik anvendelse Vindmølleanlæg (8111) er angivet.

Forventet årlig produktion for Vindmølle anlæg

Forventet årlig produktion for vindmølleanlæg i MWh (hvor meget elektrisk effekt anvendelsen kan levere over et år afhængigt af faktiske driftsforhold).

number($double)

forventetProduktionVind

10

Gemmes kun, hvis specifik anvendelse Vindmølleanlæg (8111) er angivet.

Planlagt kapacitet for solcelleanlæg angives ikke i planen

Marker true her, hvis kapacitet for solcelleanlæg ikke angives

boolean

planlagtKapacitetIkkeAngivetSol

true

 • Gemmes kun, hvis specifik anvendelse Solcelleanlæg (8135) er angivet.

 • Feltet gemmes som 'false', hvis det ikke er udfyldt.

 • Kapacitet for solcelleanlæg må ikke angives, hvis kapacitet for solcelleanlæg også er markeret som ikke angivet.

Forventet produktion for solcelleanlæg angives ikke i planen

Marker true her, hvis produktion for solcelleanlæg ikke angives.

boolean

forventetProduktionIkkeAngivetSol

true

 • Gemmes kun, hvis specifik anvendelse Solcelleanlæg (8135) er angivet.

 • Feltet gemmes som 'false', hvis det ikke er udfyldt.

 • Produktion for solcelleanlæg må ikke angives, hvis produktion for solcelleanlæg også er markeret som ikke angivet.

Planlagt kapacitet for vindmølleanlæg angives ikke i planen

Marker true her, hvis kapacitet for vindmølleanlæg ikke angives.

boolean

planlagtKapacitetIkkeAngivetVind

false

 • Gemmes kun, hvis specifik anvendelse Vindmølleanlæg (8111) er angivet.

 • Feltet gemmes som 'false', hvis det ikke er udfyldt.

 • Kapacitet for vindmølleanlæg må ikke angives, hvis kapacitet for vindmølleanlæg også er markeret som ikke angivet.

Forventet produktion for vindmølleanlæg angives ikke i planen

Marker true her, hvis produktion for vindmølleanlæg ikke angives.

boolean

forventetProduktionIkkeAngivetVind

false

 • Gemmes kun, hvis specifik anvendelse Vindmølleanlæg (8111) er angivet.

 • Feltet gemmes som 'false', hvis det ikke er udfyldt.

 • Produktion for vindmølleanlæg må ikke angives, hvis produktion for vindmølleanlæg også er markeret som ikke angivet.