Indberetning af planer i Plandata.dk

Her kan du finde svar på en række typiske spørgsmål om indberetning af planer i Plandata.dk.

Hvad betyder de forskellige status i Plandata.dk?

En plans tilvejebringelse og ophævelse følger et fast "livsforløb" i Plandata.dk. Det betyder, at en ny plan altid først vil blive oprettet som en ”Kladde til forslag”, hvorefter den kan offentliggøres som ”Forslag”. På samme måde er det efterfølgende muligt at forberede en ”Kladde til vedtagelse”, der senere kan offentliggøres som ”Vedtaget”. Endeligt kan planen aflyses, når den eventuelt erstattes af en ny plan, eller kommunalbestyrelsen vedtager, at den ikke længere skal være gældende.

I status ”Forslag”, ”Vedtaget” og ”Aflyst” er planen tilgængelig for offentligheden.

Bemærk, at den samme plan kan være i status ”Forslag” og ”Kladde til vedtagelse” på samme tid. Det giver kommunen mulighed for at forberede den vedtagne plan, samtidig med planen er i forslag.

Nedenfor ses en oversigt over en plans tilvejebringelse og ophævelse fra ”Kladde til forslag” til ”Aflyst”.

 

Hvordan udskifter jeg et plandokument?

Det er muligt at få udskiftet et plandokument, hvis høringsstart- eller ikrafttrædelsesdato endnu ikke er indtrådt. Dette kan ske ved at henvende sig til Plandata.dk supporten. Hvis dette ikke er tilfældet afhænger mulighederne for at udskifte et plandokument af planens status.

Status kladde:

Det er muligt for kommunen selv at uploade et nyt plandokumentet, ved at 'redigere' kladden. 

Status forslag:

1. Ved at forlænge høringsperioden er det muligt at uploade et nyt plandokument.

2. Overholder planen høringsfristerne efter planloven på dagen for udskiftning af plandokumentet, kan det udskiftes ved at sende PDF'en til Plandata.dk supporten og udsendelse af en supplerende meddelelse.

Status vedtaget:

Fra 15. juni 2017 blev det obligatorisk at offentliggøre planer gennem Plandata.dk. Der gælder forskellige regler for fejlrettelse af plandokument før og efter denne dato:

Planer med ikrafttrædelsesdato før 15. juni 2017: 

Det er muligt at uploade et nyt plandokument ved at rette henvendelse til Plandata.dk supporten. Det er planmyndigheden, som afgør, om der skal udsendes en supplerende meddelelse til relevante høringsparter.

Planer med ikrafttrædelsesdato efter 15. juni 2017: 

Hvis planmyndigheden finder ud af, at det plandokument, som er kundgjort på Plandata.dk, ikke stemmer overens med det plandokument, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen, er det muligt at uploade det korrekte plandokument. Plandokumentet udskiftes ved at rette henvendelse til Plandata.dk supporten, som samtidigt udsender en supplerende meddelelse, der oplyser høringsparter om det ændrede plandokument. Kommunen skal sikre, at andre parter har det korrekte plandokument (eksempelvis via nyt link til dokumentet på indberetningssiden i Plandata.dk) og at klagemuligheden er intakt. Kommunen er ansvarlig for at vurdere, om ændringen af plandokumentet er omfattet af en genvedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Det er muligt at få udskiftet et plandokument, hvis høringsstart- eller ikrafttrædelsesdato endnu ikke er indtrådt. Dette kan ske ved at henvende sig til Plandata.dk supporten.

Kontakt Plandata.dk support

Indberet.plandata.dk.

Hvordan forlænger jeg høringsperioden for en plan?

- Det er muligt at forlænge høringsperioden indtil dagen for høringsslutdatoen ved at klikke på de tre prikker i øverste højre hjørne fra overblikssiden for forslaget. Vælg her "Forlæng høringsperiode".

-

Det er ikke muligt at forlænge høringen efter høringsslutdatoen. Se også "Hvordan sætter jeg en plan i fornyet/supplerende høring?"  

 

Hvad betyder det, at kommuneplanrammer og -retningslinjer skal valideres? 

Når man fejlretter en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, vil der nogle gange være en boks, hvor der står at kommuneplanrammer og -retningslinjer skal valideres.

Validering betyder, at systemet kontrollerer, om alle kommuneplanrammer og -retningslinjer lever op til systemets regler. Der foretages ingen rettelser eller ændringer i kommuneplanrammerne eller -retningslinjerne ved validering. Når valideringen er gennemført, vil det fremgå af kommuneplanrammernes eller -retningslinjernes status, om der er valideringsfejl, som bør rettes.

Da kommuneplaner indeholder meget data, er det nødvendigt at igangsætte valideringen manuelt, hvorimod en lokalplan indeholder færre data, og denne validering af data derfor sker automatisk, når der klikkes imellem trinene i indberetningsflowet. 

Hvorfor ligger min plan både i status kladde og status forslag?

Når en plan er i status forslag, er det muligt at påbegynde en kladde til vedtagelse. Denne kladde er tilgængelig, imens planen er i forslag, og indtil kladden til vedtagelse registreres som vedtaget.

Hvordan sætter jeg en plan i fornyet/supplerende høring?

Beslutter kommunalbestyrelsen at et forslag skal i fornyet høring, skal planen indberettes som en ny plan gennem indberetning i Plandata.dk. For at bevare historikken kan kommunen vælge at vedlægge en redegørelse med proceduren for fornyelsen i plandokumentet.

Indberet.plandata.dk.

Hvor finder jeg en kvittering på, at der er sendt mails ud til høringsparter?

Kvitteringer og udsendte meddelelser kan hentes på overblikssiden for en plan. Det gøres ved at klikke på de tre prikker øverst til højre og herefter på "Se udsendte meddelelser". Her kan du hente en kvittering på de mails, der er blevet udsendt.

Hvordan opdaterer jeg zonekortet?

I løbet 2021 blev det automatiske zonekort implementeret, som selv opdaterer zonekortet ifm. indberetning af vedtagne planer. 

Såfremt der opdages fejl på zonekortet, der relaterer sig til planvedtagelser, kan kommunen sende en GIS-fil til support.plandata@plst.dk, som tydeligt viser det område, som skal tilføjes, rettes eller fjernes fra zonekortet. 

For yderligere info se:

Det automatiske zonekort

Zoneudpegning i delområder

Hvis en lokalplan udpeger en del af lokalplanområdet som ny byzone eller sommerhusområde, så skal den geografiske afgrænsning indberettes til Plandata.dk. Efter datamodellen PlanDK2+ skal dette ske som et delområde til lokalplanen.

Hvilke regler er der for geometrier til en lokalplan?

Lokalplaner, lokalplandelområder og byggefelter skal alle have geometrier af typen polygon eller multipolygon. Geometrier i Plandata.dk må ikke indeholde selvkryds eller dubletter af knudepunkter.

Desuden gælder følgende regler for lokalplaner, lokalplandelområder og byggefelter:

  • Delområder og byggefelter skal ligge inden for lokalplanområdet.
  • Delområder kan overlappe hinanden - vær dog opmærksom på, at dette er årsag til manuel kontrol af deljordstykker.
  • Byggefelter kan overlappe delområder og hinanden.

Hvordan administrerer jeg høringsparter på Plandata.dk?

På Plandata.dk's indberetningsside kan kommunen få et overblik over landsdækkende (obligatoriske) og kommunale (valgfrie) høringsparter. Derudover har den enkelte kommune mulighed for at tilføje og rette høringsparter på den kommunale høringsliste.

Indberet.plandata.dk.

Læs mere her: Høringsparter

Hvad er tværgående bestemmelser og hvordan indberettes de?

Når flere lokalplandelområder fra samme lokalplan har de samme omfangsbestemmelser, kan de indberettes som tværgående bestemmelser, idet bestemmelsen går på tværs af lokalplandelområderne. Dette gør sig udelukkende gældende for bestemmelserne ”Bebyggelsesprocent” og ”Etageareal”. Der kan tilknyttes specifikke anvendelser til disse bestemmelser. 

Vejledningen til indberetning af lokalplaner.

Hvordan kan jeg teste min indberetning i Plandata.dk?

Plandata.dk har et offentligt tilgængeligt testmiljø, hvor det er muligt at teste indberetningen til Plandata.dk. Vælg "ERST_Planlægger" for at logge på testmiljøet.

Log på testmiljøet.

Hvad betyder enhederne "Ejendom", "Grund" og "Jordstykke"?

Den enkelte ejendom 

Den enkelte ejendom er en samlet fast ejendom, hvor ét eller flere jordstykker, der ifølge notering i Matriklen, skal holdes forenet. En ejendom kan derfor være beliggende i flere eller samme kommune og både bestå af grunde og jordstykker.

Det enkelte jordstykke 

Det enkelte jordstykke er et areal på jordoverfladen, som er afgrænset af matrikelskel.

Den enkelte grund

Den enkelte grund er én eller flere jordstykker, som er fysisk sammenhængende og indgår i den samlede faste ejendom. Der findes ikke en entydig definition på, hvornår to grunde støder op til hinanden.

Se nedenstående illustration for eksempler på enhederne.

Kontakt

Support til brug af Plandata.dk

Du kan kontakte supporten på alle hverdage mellem kl. 9.00-11.30 og igen 12.00-14.30.

Telefon: 7080 9039 

E-mail: support.plandata@plst.dk