Bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land

Publiceret 07-05-2024

Mere end 50 kommunalbestyrelser har i de seneste år på eget initiativ vedtaget retningslinjer og rammer i kommuneplanen for opstilling af solcelleanlæg og flere kommuner er på vej.

I forlængelse af den politiske aftale fra juni 2022 om opfølgning på evaluering af planloven er nu udstedt bekendtgørelse nr. 440 af 3. maj 2024 om planlægning for solcelleanlæg i det åbne land. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2024.

Link til: Bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land (retsinformation.dk)

Bekendtgørelsen stiller ikke krav om, at allerede vedtagne retningslinjer i kommunerne skal ændres. Bekendtgørelsen har til formål, at endnu flere kommuner vedtager retningslinjer og rammer for planlægning af solcelleanlæg i det åbne land. Bekendtgørelsen indeholder anbefalinger til alle kommuner om, hvilke hensyn kommuneplanens retningslinjer bør varetage.

Ved planlægning for solcelleanlæg skal kommunerne på den ene side tage hensyn til muligheden for at udbygge energiproduktion og energiforsyning og på den anden side tage hensyn til især nabobeboelser, natur og landskab. Planlægningen bør også tage hensyn til, at solcelleanlægget ikke hindrer udbygning af eksisterende el- og gastransmissionsanlæg, herunder højspændingsstationer, eller hindrer adgangen hertil for øvrige tekniske anlæg.

Af hensyn til nabobeboelser indeholder bekendtgørelsen forskellige anbefalinger om afstande, der bør overholdes for at undgå, at naboer blive tæt omkranset af solceller, og at der som hovedregel skal være beplantning omkring anlæggene. Bekendtgørelsen fremhæver, at staten ejer store arealer langs de statslige jernbane- og vejstrækninger, og at det særligt bør overvejes, om afstanden kan være mindre på disse arealer.

Bekendtgørelsen muliggør, at afstanden mellem nabobeboelse og solcelleanlæg kan være mindre på baggrund af en konkret vurdering af de lokale forhold, herunder hvor ejeren og en eventuel lejer af beboelsen er indforstået med den kortere afstand. Bekendtgørelsen tager højde for, at de naboer, der ønsker det, skal kunne få kompensation via de gældende VE-ordninger.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen foretaget en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er gennemført med henblik på at vurdere de indvirkninger, som bekendtgørelsen må forventes at have på miljøet. Der er frist for at klage over miljøvurderingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet den 4. juni 2024.   

På Høringsportalen kan ses miljørapport, sammenfattende redegørelse, høringsbrev, høringssvar, høringsnotat og klagevejledning. Link til: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67490