Lovforslag om statsligt udpegede energiparker i høring

Publiceret 05-02-2024

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt et udkast til lovforslag om statsligt udpegede energiparker i høring.

Lovforslaget skal udmønte dele af ”Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023 – Rammevilkår til fremme af VE-udbygningen på land” af 12. december 2023”.

Hovedformålet med statsligt udpegede energiparker er at fremme elproduktionen fra vedvarende energikilder ved i afgrænsede geografiske områder at prioritere opstilling af vindmøller og solcelleanlæg set i forhold til andre interesser. Energiparkerne skal herved bidrage til at muliggøre en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Det foreslås, at ministeren for byer og landdistrikter med kommunalbestyrelsens tilslutning kan udpege energiparker med henblik på opstilling af vindmøller og solcelleanlæg samt tilknyttede anlæg i form af PtX-anlæg og anden erhvervsmæssig bebyggelse. Etablering af energiparker anses for at være en væsentlig samfundsinteresse, der kan tillægges en særlig og større vægt i forhold til andre anvendelses- og beskyttelsesinteresser. Der foreslås derfor også ændringer i en række love for at give bedre vilkår for opstilling af vindmøller, solcelleanlæg og tilknyttede anlæg i en udpeget energipark.

Udkastet til lovforslag og det øvrige høringsmateriale kan findes her: Høringsportalen

Læs mere om den politiske aftale af 12. december 2023 her: Aftale om større energiparker på land og mere kompensation til naboer til solceller og vindmøller (kefm.dk)