Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering er sendt i offentlig høring

Publiceret 31-05-2023

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt udkast til en bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land med tilhørende miljøvurdering i høring.

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen skal vedtage retningslinjer i kommuneplanen med principper for opstilling af lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land. De kommunale retningslinjer skal blandt andet indeholde et krav om mindst 100 meters afstand fra byzone, sommerhusområder og landsbyer afgrænset i kommuneplanen til solcelleanlæggets grænse. Dette mindstekrav kan i visse tilfælde fraviges, men afstandskravet kan ikke generelt øges. De kommunale retningslinjer skal indeholde principper for afstand fra fritliggende boliger, evt. afskærmende beplantning og sikre at boliger friholdes for opstilling af solceller i mindst én retning. Desuden er der en række principper kommunalbestyrelsen kan vælge at vedtage retningslinjer om.

Bekendtgørelsen udmønter et element i aftalen af 15. juni 2022 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti om ”Opfølgning på evaluering af planloven mv.”.

Eventuelle bemærkninger til forslaget kan senest den 29. juni 2023 sendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen på adressen hoeringplan@plst.dk med angivelse af sagsnummer 2022-7099.

Se bekendtgørelsen på Høringsportalen