Bekendtgørelse om landsplandirektiv for tilladelser til opstilling af mobilmaster træder i kraft den 3. maj 2023

Publiceret 03-05-2023

Det fremgår af planlovsaftalen i 2022, at minister for landdistrikter (tidligere indenrigs- og boligministeren) udsteder et landsplandirektiv, der har til formål at forbedre af mulighederne for opsætning af mobilmaster i det åbne land.

Landsplandirektivet for tilladelser til opstilling af mobilmaster fastsætter retningslinjerne, der indebærer, at kommunale landzonetilladelser til mobilmasterne skal ske under hensyn til den overordnede samfundsinteresse i at sikre mobildækning i hele landet og kan ske uden tilknytning til eksisterende bebyggelse, hvis der ikke er andre muligheder. Landplandirektivet har kun virkning for landzonetilladelser i områder, hvor der blev stillet dækningskrav i forbindelse med 2019-frekvensauktionerne og 2021- frekvensauktionerne.

Se bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/450