Nyt tværministerielt rejsehold skal understøtte kommuner med udbygningen af vedvarende energi på land

Publiceret 13-06-2023

Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Plan- og Landdistriktsstyrelsen går sammen i nyt rejsehold for vedvarende energi. Som en central enhed i staten skal rejseholdet styrke samarbejdet mellem stat og kommuner for at understøtte indsatsen for hurtig udbygning af vedvarende energi på land.

Med Klimaaftale om grøn strøm og varme fra juni 2022 blev aftalepartierne enige om at sikre rammevilkår, der muliggør en firedobling af den samlede elproduktion fra solceller og vindmøller på land frem mod 2030.

For at understøtte kommunerne i den opgave blev der med aftalen taget initiativ til et nyt rejsehold for vedvarende energi også kaldet VE-rejseholdet. Samarbejdet er etableret mellem Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Plan- og Landdistriktsstyrelsen for at bringe ekspertise og kompetencer sammen. Enheden har til formål at bistå kommunerne i deres arbejde med udbygningen lige fra sparring om planlægning til miljøvurderingsprocesser og borgerinddragelse.

Én central enhed skal rundt i landet og udbrede de gode eksempler  

VE-rejseholdet fungerer som en central og tværfaglig enhed i staten med sekretariat i Energistyrelsen. Enheden skal bidrage til vellykkede processer og tværfaglig koordination mellem myndigheder, og VE-rejseholdet vil blandt andet afholde workshops og temaoplæg hos kommunerne.

”Lokal forankring og vellykkede myndighedsprocesser er afgørende for at realisere hurtig udbygning af vedvarende energi på land. Derfor skal VE-rejseholdet fungere som en central enhed i staten, som løbende vil tage på besøg i landets kommuner, og hvor kommunerne kan stille spørgsmål og få vejledning og sparring på tværs af en række styrelser,” siger vicedirektør i Energistyrelsen Stig Uffe Pedersen.

VE-rejseholdets hovedopgaver vil bestå i at:

  • Udgøre et centralt kontaktpunkt i staten som imødekommende og proaktivt stiller sig til rådighed for kommunerne ift. deres arbejde med udbygningen med vedvarende energi på land.
  • Tilbyde faglig vejledning og sparring til kommunerne inden for en række nærmere definerede områder relateret til udbygningen med vedvarende energi.
  • Facilitere og bidrage til videndeling kommunerne imellem og mellem stat og kommuner.
  • Understøtte kommunerne i deres borgerrettede dialog.

"Rejseholdet er en mulighed for at bringe mange forskellige fagligheder ud til den virkelighed, man står med i kommuner og lokalområder. Vi har i Miljøstyrelsen en bred pallette af fagligheder, fra viden om biodiversitet og arter til viden om støj og vandmiljø, som vi kan bidrage med i rejseholdet og i den lokale dialog med borgere og kommuner, som kan lede til gode løsninger, når der skal opstilles vindmøller og solceller," siger vicedirektør for Miljøstyrelsen Katrine Nissen.

Ud over at yde faglig sparring, er det rejseholdets ambition at facilitere videndeling mellem kommunerne og bidrage til at udbrede de gode eksempler og erfaringer, der allerede er gjort rundt om i landet.

”Plan- og Landdistriktsstyrelsen har allerede i dag et tæt samarbejde med landets kommuner om deres planlægning. Vi ser frem til en styrket dialog om planlægningen for VE-anlæg, hvor videndeling og faglig sparring er helt central for at nå målsætningen om en firedobling af den samlede elproduktion fra solceller og vindmøller på land frem mod 2030,” siger direktør for Plan- og Landdistriktsstyrelsen Sigmund Lubanski.

Som start på dialogen mellem kommunerne og VE-rejseholdet blev der afholdt et webinar for landets kommuner den 9. maj 2023, hvor der var mulighed for at komme med input til rejseholdets videre arbejde.

Find mere information om VE-rejseholdet på: https://veprojekter.dk/Ve-rejseholdet

Fakta

  • VE-rejseholdet er etableret på tværs af tre ministerområder ved Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Plan- og Landdistriktsstyrelsen.
  • VE-rejseholdet består af et fast hold af embedsmænd med tilsammen flere årtiers erfaring med myndighedsbehandling.
  • Med klimaftalen er der afsat midler til, at VE-rejseholdet kan operere fra 2023 og frem til og med 2026, hvor indsatsen evalueres.
  • I dag er der på land installeret vindmøller og solcelleanlæg tilsvarende en produktion på ca. 15 TWh (Klimastatus og –fremskrivning 2023). En sådan produktion kan dække mere end det samlede elforbrug for samtlige husstande i Danmark. En firedobling i 2030 kan potentielt dække det årlige elforbrug for mere end 11 mio. danske og europæiske husstande.

Kontakt:

VE-rejseholdet kan kontaktes på: ve-rejseholdet@ens.dk