Landsplandirektiv for gasledning til Lolland-Falster er offentliggjort

Publiceret 12-05-2022

Landsplandirektivet, der danner plangrundlaget for gasledningen til Lolland-Falster, er offentliggjort. Landsplandirektivet er udstedt som bekendtgørelse nr. 600 af 10. maj 2022 om landsplandirektiv for gastransmissions- og gasdistributionsledning med tilhørende tekniske anlæg.

Landsplandirektivet har til formål at tilvejebringe plangrundlaget for en ny ca. 115 km lang gasledning fra Everdrup på Sjælland til Nakskov på Lolland. Gasledningen vil forsyne området med gas og sikre CO2-reduktioner. Gasledningen skal desuden give bedre vækstvilkår for erhvervslivet samt fastholdelse af lokale arbejdspladser. En ny gasledning vil knytte Lolland og Falster til det danske gassystem og dermed bl.a. sikre gas som mulige erstatning for kul og olie til nogle af øernes store, energiforbrugende arbejdspladser.

Landsplandirektivet omfatter arealer inden for følgende kommuner: Næstved Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.

Bekendtgørelsen er offentliggjort på Retsinformation og kan ses her (nyt vindue)

Høring, miljøvurdering og klagevejledning

Forslag til landsplandirektivet og tilhørende miljøvurdering blev sendt i offentlig høring fra den 24. januar 2022 til den 21. marts 2022. Der er modtaget i alt 38 høringssvar, som kun har givet anledning til mindre justeringer af landsplandirektivet. Der er udarbejdet et høringsnotat, som er offentliggjort på høringsportalen sammen med høringsmaterialet.

Landsplandirektivet kan ikke påklages.

Afgørelser truffet efter miljøvurderingsloven ved gennemførelse af miljøvurderingen af landsplandirektivet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er d. 9. juni 2022.

Høringsmaterialet kan læses på Høringsportalen (nyt vindue)

Klagevejledning, miljørapport og sammenfattende redegørelse kan læses her:

Se klagevejledning (pdf)

Se miljørapport (pdf)

Se sammenfattende redegørelse (pdf)