Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hovedstadsområdet planlægning (Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) er offentliggjort

Publiceret 30-06-2022

Et landsplandirektiv, der afgrænser nye grønne kiler og giver mulighed for bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler, er offentliggjort. Landsplandirektivet er udstedt som bekendtgørelse nr. 1087 af 25. juni 2022 om ændring af bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Med landsplandirektivet afgrænses ca. 2.300 ha nye grønne kiler, som omfatter bynære fredskove og særligt beskyttede naturområder, der ligger i tilknytning til eksisterende grønne kiler i Fingerplan 2019. Tillige gives der med landsplandirektivet mulighed for, at der under en række forudsætninger kan opføres ny ikke-lokalplanpligtig bebyggelse til almene rekreative formål i de grønne kiler.

Der gennemføres med bekendtgørelsen ikke i øvrigt revision af landsplandirektivet Fingerplan 2019.

Der er udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen. Vejledningen offentliggøres den 2. juli 2022.

Forslag til bekendtgørelse om ændring af Fingerplan 2019 vedr. nye grønne kiler og bygninger til almene rekreative formål var i offentlig høring i perioden 14. februar 2022 til 19. april 2022. Der blev modtaget i alt 28 høringssvar, hvoraf 15 myndigheder, organisationer m.v. havde bemærkninger til forslaget.

Bekendtgørelsen er offentliggjort på Retsinformation og kan ses her:

Høringsmaterialet kan ses på Høringsportalen:

Miljørapport og væsentlighedsvurdering kan ses her:

Klagevejledning vedrørende miljørapport (inklusive væsentlighedsvurdering) kan ses her:

Sammenfattende redegørelse kan ses her: