Vejledning til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hovedstadsområdet planlægning (Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) er offentliggjort

Publiceret 06-07-2022

Et landsplandirektiv, der afgrænser nye grønne kiler og giver mulighed for bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler, trådte i kraft den 1. juli 2022. Landsplandirektivet er udstedt som bekendtgørelse nr. 1087 af 25. juni 2022 om ændring af bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning.

Læs nyheden om landsplandirektivet, som trådte i kraft den 1. juli 2022 her:

Vejledning til landsplandirektivet er offentliggjort på Retsinformation som vejledning nr. 9790 af 27. juni 2022 og kan ses her:

Med landsplandirektivet afgrænses ca. 2.300 ha nye grønne kiler, som omfatter bynære fredskove og særligt beskyttede naturområder, der ligger i tilknytning til eksisterende grønne kiler i Fingerplan 2019. Tillige gives der med landsplandirektivet mulighed for, at der under en række forudsætninger kan opføres ny ikke-lokalplanpligtig bebyggelse til almene rekreative formål i de grønne kiler.

Bekendtgørelsen er offentliggjort på Retsinformation og kan ses her:

Høringsmateriale om bekendtgørelsen kan ses på Høringsportalen: