Landsplandirektiv for areal til virksomhed i Allerød Kommune er offentliggjort

Publiceret 08-07-2022

Landsplandirektivet er udstedt som bekendtgørelse nr. 1130 af 27. juni 2022 og skal muliggøre udvidelsen af en eksisterende virksomhed beliggende i Lynge i Allerød Kommune.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. juli 2022.

Virksomheden WS Audiology (WSA) er en af verdens førende producenter af høreapparater. Det er en national interesse at sikre virksomhedens mulighed for udvidelse og fortsatte virke i Danmark.

En udvidelse af virksomheden på det pågældende areal i Lynge er ikke muligt ifølge Fingerplanens bestemmelser, idet virksomheden ligger i det øvrige hovedstadsområde, hvor byudvikling skal være af lokal karakter. Landsplandirektivet erstatter Fingerplanens bestemmelser for det pågældende areal i Lynge, hvilket muliggør byudvikling af regional karakter, så WSA kan udvide.

Bekendtgørelsen er offentliggjort på Retsinformation og kan ses her:

Høring, miljøvurdering og klagevejledning

Forslag til landsplandirektivet og tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring fra den 28. marts til den 23. maj 2022. Der er modtaget 12 høringssvar. Ingen af høringssvarene har givet anledning til indholdsmæssige justeringer af landsplandirektivet. Der er udarbejdet et høringsnotat, som er offentliggjort på høringsportalen sammen med høringsmaterialet.

Landsplandirektivet kan ikke påklages.

Afgørelsen truffet efter miljøvurderingsloven ved gennemførelse af miljøvurderingen af landsplandirektivet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er den 5. august 2022.

Klagevejledning, miljørapport og sammenfattende redegørelse kan findes på høringsportalen eller via nedenstående links: