Nyheder på campingområdet

Publiceret 19-04-2022

Tre nyheder om campingområdet

Planklagenævnsafgørelse om forbud mod helårsbeboelse samt myndighedspassivitet

Ved en afgørelse truffet af Planklagenævnet den 21. december 2021 (20/07712) ophæves en kommunes afgørelse som ugyldig som følge af forkert hjemmelshenvisning til et påbud om at lovliggøre beboelse samt oplag på en campingplads. Påbuddet havde til formål at tilbageføre campingpladsen til en campingplads inden for campingreglementets regler. Planklagenævnet finder, at den rigtige hjemmel til at udstede påbud til campingpladsens ejer om overholdelse af campingreglementet og tilladelser i den konkrete sag findes i sommerhuslovens § 10, stk. 1, og § 10 a, stk. 7, jf. stk. 2, (og ikke planlovens §§ 51 og 63 som kommunen havde angivet som hjemmel.)

Planklagenævnet gør opmærksom på, at såfremt kommunen behandler sagen igen, skal kommunen overveje, hvorvidt kommunen har pligt til at partshøre beboerne på campingpladsen, jf. forvaltningslovens § 19.

Planklagenævnet finder ikke, at kommunen fra sagen påbegyndes til udstedelsen af det påklagede påbud har udvist passivitet i et sådant tidsrum eller på en sådan måde, der kan medføre, at retten til håndhævelse er fortabt. Nævnet lægger herved vægt på, at kommunen, som sagen er oplyst, har fulgt op på varsler inden for rimelig tid og dermed ikke har givet klageren grund til at tro, at forholdet ikke ville blive håndhævet.

Læs afgørelsen her (nyt vindue)

Tinyhouses på hjul på campingpladser

Kommuner har efterspurgt en beskrivelse af gældende regler for tinyhouses på hjul, der ønskes permanent opstillet på en campingplads. Bolig- og Planstyrelsen beskriver i ”Notat om tinyhouses på hjul på campingpladser” relevante regler i planloven, campingreglementet, bygningsreglementet og naturbeskyttelsesloven.

Læs de mest centrale regler her:

Notat om tinyhouses på hjul på campingpladser (pdf)

De relevante sider på Planinfo.dk er ligeledes opdateret med information om reglerne. Læs mere her: Campingreglementet.

Lovforslag om forsøg med udvidet vintercampering

Et enigt Erhvervsudvalg i Folketinget har vedtaget et beslutningsforslag B 77, der pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag om en toårig forsøgsordning. Ved forsøgsordningen får kommuner mulighed for at tillade udvidet vintercampering i perioden fra 1. november til 28. februar.

Når forsøgsordningen er afsluttet gennemføres en evaluering af forsøget.

Læs mere om Erhvervsudvalgets beretning om helårscampering her (nyt vindue)

Arbejdet med at forberede et lovforslag til opfyldelse af B 77 er igangsat, og lovforslaget forventes at blive fremsat i november 2022. Desuden forventes campingreglementet opdateret som følge af lovforslaget. Forsøget forventes at træde i kraft 1. juli 2023.

Både lovforslag og ændringen af campingreglementet kommer i sædvanlig høring.

Spørgsmål til nyhedsbrevet kan sendes til sommerhusloven@bpst.dk