Høring af forslag til landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Publiceret 17-06-2021

Indenrigs- og boligministeriet har fremlagt et forslag til landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystnærhedszonen, som skal understøtte udviklingen i hele Danmark.

Med forslag til landsplandirektiv foreslås det, at der udpeges i alt 67 udviklingsområder fordelt i 15 forskellige kommuner. Forslaget er udarbejdet på baggrund af ansøgninger fra kommunerne.

Udviklingsområder er områder uden særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser. I udviklingsområder gives kommunerne mulighed for at planlægge uden en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse som ellers gælder for planlægning i kystnærhedszonen. I udviklingsområder gælder de landzoneregler, der gælder i landzone uden for kystnærhedszonen.

Der er frist for at sende bemærkninger til forslaget fredag den 13. august 2021. Efter behandling af høringssvar forventes det, at indenrigs- og boligministeren kan udstede landsplandirektiv for udviklingsområder 2021 i kystnærhedszonen.

Frist for den næste ansøgningsrunde bliver i 2023.

Se mere på høringsportalen her (nyt vindue)