BRT-forsøgsordning i hovedstadsområdets fingerby

Publiceret 17-09-2020

Transportministeren og Erhvervsministeren har i dag igangsat en forsøgsordning, hvor kommuner med arealer i hovedstadsområdets fingerby kan opnå mulighed for at planlægge for større, brugsintensivt byggeri omkring standsningssteder for grønne BRT-linjer i eget tracé, dvs. hurtigbuslinjer, der bygger på grønne teknologier og etableres i egen kørebane.

Baggrund om forsøgsordningen

Formålet med forsøgsordningen er at fremme forsøg med grønne BRT-linjer. Forsøgene skal afdække BRT-linjers potentiale som et fremtidigt element i forsyningen af højklasset, kollektiv trafik i hovedstadsområdets fingerby.

Hjemlen til at afgrænse stationsnære kerneområder i forbindelse med BRT-linjer fremgår af enslydende bestemmelser i § 6, stk. 3, (Det indre storbyområde, håndfladen) og § 11, stk. 3, (Det ydre storbyområde, byfingrene) i Fingerplan 2019 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning (pdf):

”Som led i en forsøgsordning kan erhvervsministeren og transport-, bygge- og bo­ligministeren godkende, at der afgrænses stationsnære kerneområder omkring standsnings­steder for BRT-linjer (Bus Rapid Transit) fordelt på op til i alt 3 BRT-linjer i det indre og/eller ydre storbyområde med op til 3 standsningssteder pr. linje. (…)”

Kriterier for vurdering af ansøgninger

Af Fingerplanens bemærkninger til disse bestemmelser fremgår en række kriterier, som vil danne grundlag for vurderingen af ansøgninger:

”Ved vurderingen af ansøgninger vil der overordnet blive lagt vægt på, om en given BRT-linje vurderes at være et reelt alternativ til biler og have positive trafikale effekter.

Specifikt vil der bl.a. blive lagt vægt på linjeføring, frekvens, opkoblingen til det overordnede banenet og ha­stighed, herunder om en given hurtigbuslinje er anlagt i eget tracé mv., jf. vejreglerne i Hånd­bog om kollektiv bustrafik og BRT. Endvidere vil der blive lagt vægt på, at den kommunale planlægning skaber incitamenter til brug af BRT-linjen, fx ved fastlæggelse af normer for et maksimalt antal parkeringspladser i nærområdet, planlægning for gode adgangsforhold til standsningssteder mv.

Der kan afgrænses stationsnære kerneområder omkring standsningssteder fordelt på op til 3 BRT-linjer i det indre og/eller ydre storbyområde med op til 3 standsningssteder pr. linje. Den nærmere afgrænsning af stationsnære kerneområder omkring standsningssteder sker efter af­tale med staten. De stationsnære kerneområder kan ikke overstige 600 meters gangafstand og kan, på baggrund af en konkret vurdering, afgrænses i mindre gangafstand. Der vil ikke kunne afgrænses stationsnære områder, der rækker udover det stationsnære kerneområde. Der gives først mulighed for at afgrænse stationsnære kerneområder omkring standsningsste­der, når ansøgningsrunden er afsluttet, og der er truffet bindende beslutninger om finansiering, placering, anlæg og drift af BRT-linjer.”

Interessetilkendegivelser (frist den 14. december 2020)

Fristen for at indsende interessetilkendegivelser er den 14. december 2020. Interessetilkendegivelser er uforpligtende. Indsendelse af endelige ansøgninger forudsætter, at interesserede kommuner forudgående har indsendt en interessetilkendegivelse.

En interessetilkendegivelse skal være godkendt af kommunalbestyrelsen og skal som minimum indeholde:

 • Navn på kommune
 • Kontaktoplysninger på kontaktperson i kommune
 • En kortfattet beskrivelse af den påtænkte BRT-linje, herunder af:
  • linjeføring,
  • standsningssteder,
  • områder omkring standsningssteder, hvor der ønskes mulighed for at planlægge for større, brugsintensivt byggeri og
  • de forventede trafikale effekter
 • En kortfattet beskrivelse af den påtænkte BRT-linjes finansiering af
  • anlæg og
  • drift

På baggrund af interessetilkendegivelserne gennemføres en screening med afsæt i ovennævnte kriterier i Fingerplanen. Projekter, der ikke opfylder disse kriterier, vil i screeningfasen kunne fravælges.

I forbindelse med screeningen vil der også blive taget stilling til, om der, som supplement til Fingerplanens kriterier, er behov for at fastlægge supplerende kriterier for vurderingen af endelige ansøgninger.

Endelige ansøgninger (frist den 21. maj 2021)

På baggrund af screeningen inviteres de udvalgte kommuner primo februar 2021 til at indsende endelige ansøgninger med frist den 21. maj 2021.

En endelig ansøgning skal være godkendt af kommunalbestyrelsen og bestyrelsen i det påtænkte driftsselskab og skal som minimum indeholde:

 • Navn på kommune
 • Kontaktoplysninger på kontaktperson i kommune
 • En detaljeret beskrivelse af den påtænkte BRT-linje, herunder navnlig:
  • linjeføring og opbygning af eget tracé, herunder forhold til vejregler om BRT,
  • standsningssteder,
  • frekvens og hastighed,
  • bustyper og bæredygtighedskrav til bustyper mv.
 • En detaljeret beskrivelse af den fysiske planlægning omkring standsningssteder, herunder navnlig:
  • forslag til afgrænsning af de områder omkring standsningssteder, hvor der ønskes mulighed for at planlægge for større, brugsintensivt byggeri (stationsnære kerneområder),
  • den nuværende og forventede kommunale planlægning for og byggeri i og omkring de foreslåede stationsnære kerneområder og
  • tiltag, herunder planmæssige tiltag, til fremme af brug af kollektiv trafik i og udenfor de foreslåede stationsnære kerneområder.
 • En detaljeret beskrivelse af den påtænkte BRT-linjes forventede trafikale effekter, herunder navnlig:
  • den regionale tilgængelighed, herunder størrelsen af befolknings- og arbejdspladsopland til BRT-linjen,
  • nuværende og forventede fremtidige transportmønstre, herunder især transportandel for kollektiv trafik, til og fra de foreslåede stationsnære kerneområder og
  • en beskrivelse af, hvordan og hvornår de trafikale effekter vil blive monitoreret og evalueret. Der vil blive lagt vægt på en grundig monitorering og evaluering.
 • En detaljeret beskrivelse af projektets økonomi, herunder et:
  • anlægsoverslag og drift,
  • vurdering af, hvorledes en langfristet drift kan sikres og
  • vurdering af økonomiske risici.
 • En vurdering af projektets modenhed, dvs. potentiale til at kunne modnes og realiseres indenfor en rimelig tidshorisont, på baggrund af fx:
  • byrådsbeslutninger,
  • budgetstatus,
  • aftaler med relevante parter og
  • forundersøgelser.

Der er mulighed for, at flere kommuner kan indsende fælles interessetilkendegivelser og ansøgninger vedrørende BRT-linjer, der krydser kommunegrænser.

Spørgsmål

Spørgsmål om forsøgsordningen kan rettes til Bolig- og Planstyrelsen, bpst@bpst.dk