Baggrund om statsligt udpegede energiparker

Med klimaaftale om grøn strøm og varme fra 2022, var en af ambitionerne at bidrage med rammerne til at understøtte en markedsdrevet firedobling af elproduktionen fra sol og vind på land frem mod 2030. Med regeringens udspil fra den 9. oktober 2023; Klimahandling - sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land,og efterfølgende Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023 - Rammevilkår til fremme af VE-udbygningen på land, sættes de rammer, der kan bidrage til at gøre en firedobling mulig. 

Via udspillet og klimaaftalen vil regeringen gøre det nemmere og mere attraktivt at opføre energiparker, der kan samle flere vindmøller og solceller i samme område. På den måde styrkes incitamentet for kommuner, for virksomheder og for lokalsamfundene til at sætte vedvarende energi op på land. Et væsentligt element i udmøntningen af klimaaftalen fra 2023 er ’Lov om statsligt udpegede energiparker’, som er vedtaget af Folketinget den 30. maj 2024. Loven træder i kraft den 1. juli 2024. Loven muliggør udpegning af energiparker på land med bedre vilkår for etablering af vindmøller og solcelleanlæg samt tilknyttede anlæg i form af PtX-anlæg og anden erhvervsmæssig bebyggelse. Læs mere om loven her

Energiparker udpeges af ministeren for byer og landdistrikter efter regler i lov om statsligt udpegede energiparker. Udpegningen forudsætter tilslutning fra den kommune, hvor energiparken skal ligge. 

Der har i 2022 og 2023 været to indmeldingsrunder, hvor kommuner og VE-opstillere har haft mulighed for at indmelde arealer til potentielle energiparker:

Potentielle arealer til energiparker - runde 1 

Plan- og landdistriktsstyrelsen, Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har i samarbejde med landets kommuner og VE-branchen, identificeret 32 potentielle arealer til energiparker rundt om i Danmark. Der blev i november 2023 indledt en dialog med kommuner og VE-opstillere om de 32 arealer. Sideløbende blev der gennemført en offentlig høring om arealerne i november 2023. 

Dialogen med kommunerne har bl.a. omhandlet:

  • Arealernes egnethed til energiparker
  • Interesse for indpasning af PtX-anlæg og erhvervsarealer
  • Særlige lokale interesser ved arealet
  • Ønske om eventuel hel eller delvis statslig overtagelse af planlægning og/eller myndighedsbehandlingen på miljøområdet
  • Om kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune kan give tilslutning til udpegning af den pågældende energipark.

På baggrund af dialogen er der i første omgang kommunal tilslutning til at arbejde videre med udpegning af syv arealer til energiparker. Der forberedes udkast til bekendtgørelser for:

Energiparkerne vil blive udpeget i henhold til lov om statsligt udpegede energiparker.

Det er ministeren for byer og landdistrikter, der med kommunalbestyrelsens tilslutning udpeger arealer til energiparker efter forudgående orientering af aftalekredsen bag Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023. Udpegningen af energiparker vil ske i form af bekendtgørelser, som fastlægger det areal, som udpeges til energipark.

Det videre arbejde frem mod udpegningen af energiparkerne vil blive gennemført i tæt dialog med blandt andet kommuner og opstillere. Udkast til bekendtgørelser med tilhørende miljøvurdering vil blive fremlagt i offentlig høring i mindst 8 uger.

Selve realiseringen af energiparkerne forudsætter, at der foretages en nærmere planlægning efter planlovens regler.

Arealerne er desuden screenet ud fra en række nationale interesser, VE-potentiale og mulighed for indpasning i det overordnede elnet inden udgangen af 2030. Der blev desuden gennemført en offentlig høring i efteråret 2023.  

Potentielle arealer til energiparker - supplerende runde

Som en del af regeringens udspil blev der i november 2023 åbnet for indmelding af yderligere arealer til potentielle energiparker. Indmeldingsrunden havde frist den 4. december 2023, og i alt er 83 arealer blevet indmeldt. Af disse er 4 arealer sorteret fra, da de ikke lever op til kravene i loven. Der pågår nu en proces i tæt dialog med kommunerne og VE-opstillere om de resterende 79 arealer, hvor en række af arealerne udpeges til energiparker, hvis de er egnede, og har kommunalbestyrelsens opbakning.

Indtil videre er der modtaget positiv tilbagemelding om 10 arealer fra kommunerne:

Yderligere runder for indmelding af arealer til potentielle energiparker

Der bliver desuden åbnet for yderligere indmelding af arealer til potentielle energiparker ultimo 2024 samt i 2025.